>> Lihat semua perjanjian undang-undang

Perjanjian Kad Kredit dan Debit Lanjutan PayPal (sebelum ini Bayaran Pro Laman Web PayPal - Penyelesaian yang Dihoskan dan Perjanjian Terminal Maya)

Kemas Kini Terakhir: 31 Oktober 2020

 

 

Tentang Perjanjian ini

Perjanjian Kad Kredit dan Debit Lanjutan ini (sebelum ini Bayaran Pro Laman Web PayPal – Penyelesaian yang Dihoskan / Perjanjian Terminal Maya) ("Perjanjian Kad") ialah kontrak antara anda (juga disebut "Peniaga") dan PayPal Pte. Ltd. ("PayPal", "kami" atau "kami punya" mengikut konteks). Anda bersetuju bahawa sebarang penggunaan mana-mana Produk oleh anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang kami tawarkan kepada anda akan menjadi penerimaan anda terhadap Perjanjian Kad ini dan kami mengesyorkan supaya anda menyimpan atau mencetak satu salinan Perjanjian Kad ini.

Perjanjian Kad ini digunakan untuk penggunaan anda bagi produk berikut ("Produk"). Untuk meneruskan mendapatkan satu atau lebih Produk di bawah, anda mesti membaca, bersetuju dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian Kad ini.

Produk ialah:

 1. Bayaran Kad Kredit dan Debit Lanjutan (sebelum ini dikenali sebagai Bayaran Pro Laman Web Paypal (Penyelesaian yang Dihoskan)): fungsi untuk melaksanakan transaksi kad kredit dan debit, di mana butiran kad dimasukkan dalam talian oleh pemegang kad yang disepadukan ke dalam proses pembayaran laman web anda mengikut klausa 1 Perjanjian Kad ini, dengan dihoskan sepenuhnya pada pelayan PayPal (dan bukan di laman web anda).
 2. Medan Kad Tersuai: satu set fungsi yang terdiri daripada API Medan Kad Tersuai sebagai standard dan Perlindungan Penipuan Medan Kad Tersuai sebagai perkhidmatan tambahan pilihan. Kami juga mungkin menawarkan fungsi Bayaran Kad Kredit dan Debit Lanjutan yang lain sebagai sebahagian daripada Medan Kad Tersuai; dan
 3. Terminal Maya: fungsi yang disediakan oleh PayPal untuk membolehkan anda menerima bayaran kad dengan memasukkan secara manual Data Kad yang diberikan kepada anda oleh pemegang kad.

Setiap Produk di atas termasuk satu atau lebih API perkhidmatan bayaran kad dalam talian, iaitu:

 1. API Bayaran Terus - Fungsi untuk melaksanakan transaksi kad kredit dan debit, di mana butiran kad dimasukkan dalam talian oleh pemegang kad.
 2. API Medan Kad Tersuai - Fungsi untuk melaksanakan transaksi kad kredit dan debit, di mana butiran kad dimasukkan dalam talian oleh pemegang kad, sebagai alternatif kepada API Bayaran Terus.
 3. Terminal Maya - Fungsi yang disediakan oleh PayPal untuk membolehkan anda menerima bayaran kad dengan memasukkan secara manual Data Kad yang diberikan kepada anda oleh pemegang kad.

Kami mungkin membuat perubahan pada Perjanjian Kad ini dengan memberikan notis perubahan tersebut dengan menyiarkan versi Perjanjian Kad ini yang telah diubah di laman web PayPal. Anda akan dianggap telah menerima perubahan selepas anda menerima notis mengenainya. Kami akan memberikan anda notis 14 hari mengenai sebarang perubahan dengan perubahan tersebut berkuat kuasa setelah tempoh notis 14 hari telah berlalu. Tempoh notis 14 hari tidak akan terpakai jika perubahan berkaitan dengan penambahan perkhidmatan baharu, fungsi tambahan kepada Produk sedia ada, atau sebarang perubahan lain yang kami percaya pada pendapat kami yang munasabah tidak mengurangkan hak anda atau meningkatkan tanggungjawab anda. Dalam keadaan sedemikian, perubahan akan dibuat tanpa notis kepada anda dan akan berkuat kuasa serta-merta pada masa kami menyiarkannya di laman web kami,.

Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan pada Perjanjian Kad ini, anda boleh menamatkan Perjanjian Kad ini seperti yang dinyatakan dalam fasal 7. Jika anda tidak membantah perubahan dengan menutup akaun PayPal anda dalam tempoh notis 14 hari tersebut, anda akan dianggap telah menerimanya. Walaupun anda boleh menutup akaun PayPal anda pada bila-bila masa dan tanpa caj, sila ambil perhatian bahawa anda masih boleh bertanggungjawab terhadap kami selepas anda menamatkan Perjanjian Kad ini untuk sebarang liabiliti yang mungkin anda hadapi dan bertanggungjawab untuk sebelum menamatkan Perjanjian Kad ini dan sila terus lagi ambil perhatian hak kami di bawah Perjanjian Pengguna.

Terma huruf besar ditakrifkan di bawah. Sila lihat, muat turun dan simpan Perjanjian Kad ini.

 

Lompat ke seksyen:

1. Menyediakan dan mengaktifkan Produk anda

2. Yuran

3. Keselamatan Maklumat; Perlindungan Data; Kemudahalihan Data

4. Perjanjian Pengguna dan cara dokumen guaman kami digunakan

5. Lesen perisian

6. Terma perbankan untuk Transaksi Kad

7. Penamatan dan penggantungan

8. Perlindungan Penipuan

9. Pelbagai

10. Definisi

11. Jadual 1 – Keperluan Keselamatan Data

12. Jadual 2 – Perjanjian Kad

13. Jadual 3 – Terma Perlindungan Penipuan

 

1. Menyediakan dan mengaktifkan Produk anda

 1. Bermula. Untuk mendapatkan dan menggunakan Produk yang berkaitan, anda mesti melaksanakan perkara berikut:
  1. melengkapkan proses permohonan dalam talian untuk Produk yang berkaitan, membuka akaun perniagaan PayPal (jika anda belum ada), dan mengikuti arahan kami yang dinyatakan dalam proses dalam talian PayPal untuk mengakses dan menggunakan Produk anda.
  2. integrasikan Produk yang berkaitan ke proses pembayaran laman web anda, jika Produk anda merupakan Bayaran Kad Kredit dan Debit Lanjutan atau Medan Kad Tersuai. Anda tidak perlu mengintegrasikan Produk anda ke proses bayaran laman web anda jika anda hanya mengakses dan menggunakan Terminal Maya. PayPal tidak bertanggungjawab terhadap sebarang masalah yang mungkin berlaku dengan mengintegrasikan Produk anda ke laman web 'langsung' anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih, menetapkan, mengintegrasikan dan menyesuaikan Produk anda dan memastikan ia sesuai dengan keperluan anda.
  3. mengaktifkan Produk anda dengan menggunakannya dalam transaksi bayaran 'langsung' buat kali pertama.
 2. Kesetaraan antara kaedah bayaran. Dalam memaparkan pilihan bayaran di laman web anda, anda mesti memaparkan logo PayPal dan Persatuan Kad dengan saiz dan cara menonjol yang sama antara satu sama lain dan antara kaedah bayaran lain. Anda tidak boleh menunjukkan yang anda lebih suka satu kaedah bayaran berbanding yang lain. Dalam menggunakan logo dan butang PayPal, anda juga bersetuju untuk mematuhi standard penggunaan logo yang terdapat di: https://www.paypal.com/sg/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/OnlineLogoCenter-outside atau seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.
 3. Pengesahan laporan kredit. Anda bersetuju untuk membenarkan PayPal mendapatkan sejarah kredit dan maklumat kewangan anda daripada pihak ketiga tentang keupayaan anda untuk melaksanakan tanggungjawab anda di bawah Perjanjian Kad ini mengikut kaedah yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi PayPal. PayPal akan menyemak kredit anda dan faktor risiko lain bagi akaun PayPal anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada, pembalikan dan caj balik, aduan pelanggan dan tuntutan) secara berterusan. PayPal akan menyimpan, menggunakan dan mendedahkan maklumat yang diperolehi selaras dengan Pernyataan Privasi PayPal.
 4. Pembatalan. PayPal boleh menamatkan akses anda dan/atau penggunaan mana-mana Produk dan/atau menamatkan Perjanjian Kad ini pada bila-bila masa sebelum Tarikh Pengaktifan dengan memaklumkan anda.

 

2. Yuran

Sebagai balasan PayPal memberikan Produk kepada anda, anda bersetuju untuk membayar yuran dalam amaun dan cara yang dipersetujui dengan PayPal semasa proses permohonan.

 

3. Keselamatan Maklumat; Perlindungan Data; Kemudahalihan Data

 1. Pematuhan Jadual Keselamatan Data. Anda bersetuju untuk mematuhi Jadual 1 di bawah yang merupakan sebahagian daripada Perjanjian Kad ini.
 2. Harga dan mata wang. Anda tidak boleh menghantar transaksi bayaran yang amaunnya merupakan hasil daripada penukaran mata wang dinamik. Ini bermakna yang anda tidak boleh menyenaraikan item dalam satu mata wang dan kemudian menerima bayaran dalam mata wang yang berbeza. Jika anda menerima bayaran dalam lebih daripada satu mata wang, anda mesti menyenaraikan harga secara berasingan untuk setiap mata wang.
 3. Pematuhan Adendum Perlindungan Data. Anda (sebagai Peniaga) dan kami bersetuju untuk mematuhi adendum perlindungan data yang terdapat di sini, yang merupakan sebahagian daripada Perjanjian Kad ini. Terma Jadual Perlindungan Data diguna pakai atas sebarang terma yang bercanggah dalam Perjanjian Kad ini yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi.
 4. Kemudahalihan Data. Apabila Perjanjian Kad ini tamat atau tamat tempoh, PayPal bersetuju, atas permintaan bertulis daripada Peniaga, untuk memberikan sebarang maklumat kad kredit yang tersedia termasuk data peribadi yang berkaitan dengan Pelanggan Peniaga ("Maklumat Kad") kepada bank ambil alih atau pembekal perkhidmatan bayaran ("Penerima Data") baharu Peniaga. Untuk berbuat demikian, Peniaga mesti memberikan kepada PayPal semua maklumat yang diminta termasuk bukti bahawa Penerima Data mematuhi Keperluan PCI-DSS Persatuan dan PCI tahap 1. PayPal bersetuju untuk memindahkan Maklumat Kad kepada Penerima Data selagi perkara berikut dipatuhi: (a) Peniaga memberikan bukti kepada PayPal bahawa Penerima Data mematuhi Keperluan PCI-DSS Persatuan (Patuh PCI tahap 1) dengan memberikan kepada PayPal sijil atau laporan mengenai pematuhan Keperluan PCI-DSS Persatuan daripada pembekal yang layak dan sebarang maklumat lain yang diminta dengan wajar oleh PayPal; (b) pemindahan Maklumat Kad tersebut mematuhi versi terkini Keperluan PCI-DSS Persatuan; dan (c) pindahan Maklumat Kad tersebut dibenarkan di bawah Peraturan Persatuan yang berkenaan, dan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan (termasuk undang-undang perlindungan data).

 

4. Perjanjian Pengguna dan cara dokumen guaman kami digunakan

 1. Perjanjian Pengguna digunakan. Terma Perjanjian Pengguna terpakai untuk anda dan dimasukkan melalui rujukan dalam Perjanjian Kad ini. Istilah perkhidmatan PayPal dalam Perjanjian Pengguna akan merangkumi Produk yang berkenaan. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Perjanjian Kad ini dan Perjanjian Pengguna, Perjanjian Kad ini menggantikan Perjanjian Pengguna, tetapi hanya setakat tahap ketakkonsistenan itu dan berkaitan dengan Produk yang berkaitan. Perjanjian Pengguna boleh didapati melalui pautan di bahagian bawah hampir setiap halaman web PayPal. Perjanjian Pengguna merangkumi peruntukan penting yang:
  1. membenarkan PayPal mengambil rizab untuk menjamin kewajipan anda untuk membayar caj balik, pembalikan dan yuran;
  2. mewajibkan anda untuk mengikuti Polisi Guna Boleh Terima PayPal dalam penggunaan PayPal anda;
  3. memberi kesan yang sah kepada Pernyataan Privasi PayPal yang mengawal penggunaan dan pendedahan maklumat anda dan Pelanggan yang Dikongsi; dan
  4. membenarkan PayPal untuk menyekat bayaran atau akaun PayPal anda dalam keadaan yang disenaraikan dalam Perjanjian Pengguna.
 2. Bayaran yang gagal dan peralatan Produk. Anda bertanggungjawab terhadap caj balik, pembalikan dan bayaran tidak sah yang lain seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian Pengguna, tanpa mengira cara anda menggunakan dan mengkonfigurasikan Produk anda, termasuk teknologi penapis penipuannya dan peralatan pencegahan yang serupa (jika ada) atau penggunaan anda bagi produk Perlindungan Penipuan. Peralatan tersebut boleh menjadi berguna dalam mengesan penipuan dan mengelakkan kegagalan bayaran, tetapi peralatan tersebut tidak menjejaskan tanggungjawab dan liabiliti anda mengikut Perjanjian Pengguna terhadap caj balik, pembalikan dan bayaran yang sebaliknya tidak sah.

 

5. Lesen perisian

 1. Lesen. PayPal dengan ini memberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh mansuh, tidak boleh disublesen dan terhad kepada anda untuk
  1. menggunakan Produk anda mengikut dokumen yang disediakan oleh kami dan seperti yang dinyatakan di Laman Web PayPal dari semasa ke semasa; dan untuk
  2. menggunakan dokumen yang disediakan oleh PayPal untuk Produk anda dan menghasilkannya semula untuk kegunaan dalaman hanya dalam perniagaan anda. Produk anda yang berlesen tertakluk kepada perubahan dan akan berkembang bersama-sama dengan sistem PayPal yang lain; lihat fasal 9(a). Anda mesti mematuhi keperluan pelaksanaan dan penggunaan yang terkandung dalam semua dokumen dan arahan PayPal yang disertakan dengan Produk yang dikeluarkan oleh PayPal dari semasa ke semasa (termasuk, tanpa had, apa-apa keperluan pelaksanaan dan penggunaan yang kami kenakan atas anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan skim kad yang berkenaan).
 2. Kod ID. PayPal akan memberikan kepada anda kod pengenalan tertentu yang khusus untuk anda. Kod ini mengenal pasti anda dan mengesahkan mesej dan arahan anda kepada kami, termasuk arahan operasi untuk antara muka perisian PayPal. Penggunaan kod tersebut mungkin perlu untuk sistem PayPal bagi memproses arahan daripada anda (atau laman web anda). Anda mesti menyimpan kod tersebut dengan selamat dan melindunginya daripada pendedahan kepada pihak yang anda belum benarkan untuk bertindak bagi pihak anda dalam berurusan dengan PayPal. Anda bersetuju untuk mengikuti perlindungan wajar yang dinasihatkan oleh PayPal dari semasa ke semasa untuk melindungi keselamatan kod pengenalan tersebut; lihat juga Jadual 1. Jika anda gagal untuk melindungi keselamatan kod seperti yang dinasihatkan, anda mesti memaklumkan PayPal secepat mungkin, supaya PayPal boleh membatalkan dan mengeluarkan semula kod. PayPal juga boleh membatalkan dan mengeluarkan semula kod tersebut jika PayPal mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa keselamatan mereka telah terjejas dan selepas memaklumkan kepada anda apabila notis boleh diberikan dengan wajar.
 3. Tiada jaminan. Produk anda dan semua dokumen yang disertakan diberikan kepada anda atas dasar "seperti adanya". Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, PayPal tidak memberikan atau menawarkan apa-apa jaminan, secara tersurat atau tersirat, oleh operasi undang-undang atau sebaliknya, berkaitan dengan Produk anda, perisian berlesen atau dokumentasi pengguna yang diberikan. Tiada apa-apa yang diberikan oleh PayPal di bawah Perjanjian Kad ini atau sebaliknya untuk Produk anda mempunyai kebenaran PayPal untuk menyertakan jaminan, dan tiada tanggungjawab atau liabiliti akan timbul atau berpunca daripada pemberian teknikal, pemprograman atau nasihat atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan mana-mana Produk, perisian berlesen dan dokumen pengguna yang diberikan (termasuk, tanpa had, perkhidmatan yang boleh membantu anda dengan penyesuaian Produk anda). PayPal mengesyorkan agar anda menguji pelaksanaan Produk yang berkenaan dengan teliti kerana PayPal tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan yang disebabkan oleh pelaksanaan Produk.
 4. Pemilikan maklumat dan bahan Bayaran Kad Kredit dan Debit Lanjutan dan Medan Kad Tersuai. Sebagai sebahagian daripada akses Peniaga ke Bayaran Kad Kredit dan Debit Lanjutan dan/atau Medan Kad Tersuai dan penggunaannya, Peniaga akan diberikan maklumat dan bahan tertentu ("Bahan") untuk kegunaannya dengan Produk. Semua hak harta intelek yang berkaitan dengan Bahan kekal sebagai harta PayPal atau Institusi Pemerolehan yang berkaitan (mengikut kes yang berkenaan). Peniaga bersetuju untuk tidak memberikan, memindahkan, menyerahkan, mengganti, menjual atau menjual semula (sama ada sebahagian atau keseluruhan) Bahan kepada mana-mana orang.
 5. Integrasi yang Dihoskan oleh PayPal dan harta intelek anda. Anda dengan ini memberikan lesen bebas royalti dan tak eksklusif di seluruh dunia kepada PayPal untuk menggunakan nama, imej, logo, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan/atau nama dagangan anda atau mana-mana sekutu anda yang mungkin anda berikan kepada PayPal semasa menggunakan Produk ("Tanda Anda") untuk tujuan tunggal bagi membolehkan penggunaan Produk anda (termasuk, tanpa had, penyesuaian Produk anda yang dihoskan). Hak milik dan pemilikan Tanda Anda dan semua nama baik yang timbul daripada sebarang penggunaan di bawah ini akan kekal bersama anda. Anda mewakili dan memberi jaminan bahawa anda mempunyai kuasa untuk memberikan PayPal hak untuk menggunakan Tanda Anda dan anda akan membayar ganti rugi kepada PayPal dan memastikan PayPal dibayar ganti rugi sepenuhnya secara berterusan daripada sebarang tuntutan atau kerugian yang dialaminya disebabkan oleh penggunaan Tanda Anda yang berkaitan dengan Produk.

 

6. Terma perbankan untuk Transaksi Kad

PayPal menggunakan perkhidmatan daripada rakan kongsi perbankan dalam memproses Transaksi Kad, termasuk kedua-dua bayaran terus kepada anda daripada kad serta Transaksi Kad yang membiayai bayaran PayPal kepada anda. Jadual 2 di bawah terpakai berkaitan dengan perkhidmatan tersebut. Dengan menerima Perjanjian Kad ini, anda juga menerima terma untuk Transaksi Kad dalam Jadual 2, terma yang merupakan sebahagian daripada Perjanjian Kad ini.

 

7. Penamatan dan penggantungan

 1. Oleh anda. Anda boleh menamatkan Perjanjian Kad ini pada bila-bila masa dengan melakukan salah satu daripada yang berikut:
  1. Memberikan notis 30 hari kepada Perkhidmatan Pelanggan PayPal mengenai hasrat anda untuk menamatkan Perjanjian Kad ini. Perkhidmatan Pelanggan PayPal akan mengesahkan penamatan melalui e-mel. Pilihan ini membolehkan anda berhenti menggunakan dan membayar Produk anda, tetapi akaun PayPal anda kekal terbuka dan Perjanjian Penggunanya kekal berkuat kuasa; atau
  2. Menutup akaun PayPal yang anda gunakan dengan Produk anda (lihat Perjanjian Pengguna untuk maklumat lanjut).
 2. Oleh PayPal. PayPal boleh menamatkan Perjanjian Kad ini pada bila-bila masa dengan melakukan mana-mana perkara berikut:
  1. Memberikan anda notis 30 hari melalui e-mel ke alamat e-mel berdaftar anda yang dikaitkan dengan akaun PayPal anda mengenai hasrat PayPal untuk menamatkan Perjanjian Kad ini. Melainkan jika dimaklumkan sebaliknya, pilihan ini tidak menjejaskan Perjanjian Pengguna anda dan akaun PayPal anda kekal terbuka.
  2. Menamatkan Perjanjian Pengguna yang digunakan untuk akaun PayPal yang digunakan dengan Produk anda.
 3. Mengikut peristiwa. PayPal boleh menamatkan Perjanjian Kad ini dengan segera tanpa notis jika anda:
  1. Melanggar Perjanjian Kad ini atau Perjanjian Pengguna;
  2. Menjadi tidak berupaya untuk membayar atau melaksanakan kewajipan anda apabila perlu dibayar;
  3. Menjadi tidak dapat membayar hutang anda, mengakui ketidakupayaan anda untuk membayar hutang anda atau sebaliknya menjadi tak mampu bayar;
  4. Mempunyai sebarang pelaksanaan, penahanan atau tindakan yang serupa diambil, dikenakan atau dikuatkuasakan terhadap anda atau aset anda, atau jika sebarang perintah yang digarnis dikeluarkan atau diberikan kepada anda;
  5. Menjadi subjek sebarang petisyen yang dikemukakan, perintah yang dibuat atau resolusi yang diluluskan untuk pentadbiran, kemuflisan atau pembubaran semua atau sebahagian besar perniagaan anda, kecuali jika penggabungan atau penyusunan semula mampu bayar dicadangkan mengikut terma yang terdahulu diluluskan oleh PayPal;
  6. Hilang kawalan penuh dan tidak terbatas terhadap semua atau sebahagian daripada asetnya kerana pelantikan penerima, pengurus, pemegang amanah, penyelesai atau pegawai yang serupa;
  7. Menyertai atau mencadangkan sebarang komposisi atau perkiraan mengenai hutang anda dengan pemiutang anda (atau mana-mana kelas pemiutang);
  8. Perubahan yang ketara berlaku dalam perniagaan, operasi atau keadaan kewangan anda; atau
  9. Anda memberikan maklumat yang tidak tepat semasa memohon Produk anda atau dalam urusan anda dengan kami.
 4. Kesan penamatan. Apabila Perjanjian Kad ini ditamatkan, anda perlu berhenti menggunakan Produk yang telah ditamatkan dengan serta-merta, dan PayPal mungkin menghalang anda daripada menggunakannya selepas penamatan. Jika anda bagaimanapun menggunakan Produk selepas penamatan Perjanjian Kad ini, maka Perjanjian Kad ini akan terus digunakan untuk penggunaan Produk anda sehingga anda menguatkuasakan penamatan dengan menghentikan penggunaan Produk anda. Fasal berikut dalam Perjanjian Kad ini akan bertahan semasa penamatan Perjanjian Kad ini dan terus berkuat kuasa dan berkesan: Fasal 2, 5(a) dan 9. Penamatan Perjanjian Kad ini tidak akan menjejaskan sebarang hak, pemulihan atau kewajipan pihak yang terakru atau perlu dibayar sebelum penamatan, dan anda tidak akan berhak untuk mendapat bayaran balik mana-mana Yuran Bulanan yang dibayar sebelum penamatan.
 5. Pelanggaran dan penggantungan. Jika anda melanggar Perjanjian Kad ini, Perjanjian Pengguna atau keperluan keselamatan yang dikenakan oleh PCI DSS, PayPal boleh menggantung penggunaan Produk anda dengan serta-merta. PayPal mungkin memerlukan anda untuk mengambil tindakan pembetulan tertentu untuk memulihkan pelanggaran dan menarik balik penggantungan, walaupun tiada apa-apa dalam Perjanjian Kad ini yang menghalang PayPal daripada mendapatkan sebarang pemulihan lain yang mungkin ada bagi pelanggaran. Di samping itu, jika PayPal dengan wajar mengesyaki bahawa anda mungkin melanggar Perjanjian Kad ini atau PCI DSS, PayPal boleh menggantung penggunaan Produk anda sementara menunggu siasatan lanjut.

 

8. Perlindungan Penipuan

Jika anda ditawarkan dan memilih untuk menggunakan produk Perlindungan Penipuan, terma dalam Jadual 3 di bawah akan terpakai untuk anda mengguna fungsi tersebut.

 

9. Pelbagai

 1. Masa Depan Produk. PayPal mengekalkan budi bicara tunggal dan mutlak dalam menentukan
  1. arah dan pembangunan Produk di masa depan,
  2. pembaikan yang perlu dibuat terhadapnya dan masanya, dan
  3. sekiranya dan apabila kecacatan perlu diperbetulkan dan ciri baharu perlu diperkenalkan.
  4. PayPal mengalu-alukan maklum balas daripada pengguna dalam merancang masa depan Produk tetapi tidak dikehendaki untuk bertindak mengikut mana-mana maklum balas yang diterima. Dengan memberikan maklum balas kepada kami, anda bersetuju untuk tidak menuntut sebarang faedah harta intelektual dalam maklum balas anda.
 2. Ganti rugi. Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada PayPal dan memastikan PayPal dibayar ganti rugi sepenuhnya secara berterusan daripada sebarang kehilangan, kerosakan dan liabiliti, dan daripada sebarang tuntutan, permintaan atau kos (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang dikenakan berkaitan dengan mana-mana pihak ketiga (termasuk Pelanggan yang Dikongsi) dan yang timbul daripada pelanggaran Perjanjian Kad ini, Perjanjian Pengguna dan dokumen yang disertakan di dalamnya menerusi rujukan (termasuk Polisi Guna Boleh Terima), atau pelanggaran mana-mana undang-undang.
 3. Pemberian, pindaan dan penepian. Anda tidak boleh memberikan Perjanjian Kad ini tanpa mendapatkan kebenaran bertulis PayPal terlebih dahulu. PayPal boleh memberikan, mengganti atau memindahkan Perjanjian Kad ini tanpa kebenaran anda dengan memaklumkan anda. Tiada pihak juga boleh meminda Perjanjian Kad ini atau mengetepikan sebarang hak di bawahnya kecuali dalam dokumen bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.
 4. Perundangan dan bidang kuasa mentadbir. Perjanjian Kad ini dikawal oleh undang-undang Singapura. Pihak-pihak tersebut menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Singapura.

 

10. Definisi

Terma huruf besar yang tidak disenaraikan dalam fasal ini ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna atau di atas dalam Perjanjian Kad ini.

a. Institusi Pemerolehan: bermaksud institusi kewangan atau bank yang menyediakan perkhidmatan kepada anda untuk membolehkan anda (a) menerima bayaran oleh pemegang kad menggunakan kad; dan (b) menerima nilai berkenaan dengan Transaksi Kad.

b. Tarikh Pengaktifan: Tarikh yang anda lengkapkan semua langkah untuk "Bermula" seperti yang disenaraikan dalam fasal 1(a) di atas.

c. AVS: Maklumat yang dikembalikan oleh “Sistem Pengesahan Alamat“ yang dikendalikan oleh atau bagi pihak Persatuan Kad, yang membandingkan data alamat yang disediakan oleh pemegang kad yang ketara dengan data alamat pada fail untuk kad di pengeluar kad.

d. Persatuan Kad: Syarikat atau konsortium institusi kewangan yang mengisytiharkan peraturan untuk mengawal Transaksi Kad yang melibatkan kad yang membawa jenama syarikat atau konsortium. Contoh termasuk (jika berkenaan) Visa AS, Visa Eropah dan wilayah Visa yang lain; MasterCard International Incorporated; Syarikat American Express dan organisasi yang serupa.

e. Data Kad: Semua maklumat peribadi atau kewangan yang berkaitan dengan Transaksi Kad, termasuk maklumat yang dicatat pada kad itu sendiri (sama ada dalam bentuk yang boleh dibaca oleh manusia atau secara digital), bersama-sama dengan nama dan alamat pemegang kad dan sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk memproses Transaksi Kad.

f. Transaksi Kad: Bayaran yang dibuat menggunakan kad kredit atau debit, kad American Express atau sebarang kaedah bayaran lain menggunakan item pembawa data fizikal yang bertujuan untuk disimpan sebagai milik pembayar. Produk ini hanya menyokong beberapa jenis Transaksi Kad; lihat Laman Web PayPal untuk maklumat lanjut.

g. Data CVV2: Nombor tiga digit yang dicetak di sebelah kanan nombor kad di kawasan panel tandatangan di belakang kad. (Untuk kad American Express, kod ialah nombor empat digit yang dicetak tidak timbul di atas nombor kad di bahagian depan kad American Express.) Data CVV2 dikaitkan secara unik dengan setiap kad plastik dan mengaitkan nombor akaun kad ke plastik.

h. Perlindungan Penipuan: Teknologi yang disediakan oleh PayPal untuk membolehkan anda menyemak bayaran kad terhadap kriteria seperti alamat pengebilan pemegang kad (Perkhidmatan Pengesahan Alamat atau AVS), Data CVV2 kad dan pangkalan data alamat pengecam dan corak yang mencurigakan, yang ditawarkan bersama-sama dengan Produk yang berkenaan.

i. Yuran Bulanan: Yuran yang perlu dibayar setiap bulan seperti yang dikehendaki dalam fasal 2 di atas.

j. Laman web PayPal: bermaksud www.paypal.com/sg.

k. PCI DSS: Standard Keselamatan Data Industri Kad Bayaran, iaitu spesifikasi yang ditetapkan oleh Persatuan Kad untuk memastikan keselamatan data Transaksi Kad. Salinan PCI DSS boleh didapati dalam talian daripada https://www.pcisecuritystandards.org.

l. Pelanggan yang Dikongsi: Seseorang yang mempunyai akaun PayPal dan juga merupakan pelanggan anda.

m. Perjanjian Pengguna: Kontrak yang dimasukkan ke dalam talian sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran dalam talian yang diperlukan untuk membuka akaun PayPal. Perjanjian Pengguna semasa boleh ditemui melalui pautan dari bahagian bawah hampir setiap halaman di laman web PayPal. Perjanjian Pengguna termasuk polisi tertentu, khususnya Polisi Guna Boleh Terima dan Polisi Privasi yang juga disenaraikan di Laman Web PayPal.

 

Jadual 1 – Keperluan Keselamatan Data

Keperluan Keselamatan Data

 

 1. Kewajipan Kod Keselamatan Peniaga
  1. Peniaga mengakui dan bersetuju bahawa Peniaga bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi bagi mana-mana dan semua ID, kata laluan atau kod keselamatan lain (secara kolektif, “Kod Keselamatan“) yang dikeluarkan kepada Peniaga oleh PayPal atau Institusi Pemerolehan.
  2. Peniaga bersetuju untuk menyekat penggunaan dan akses kepada Kod Keselamatan Peniaga kepada pekerja, ejen atau kontraktor Peniaga yang sewajarnya perlu untuk membenarkan Peniaga menggunakan mana-mana Produk yang berkenaan dan untuk memastikan bahawa orang tersebut mematuhi peruntukan yang ditetapkan dalam Jadual ini atau nasihat keselamatan lain yang diberikan kepada Peniaga oleh PayPal atau Institusi Pemerolehan (mengikut kes yang berkenaan).

 

 1. Tanggungjawab Peniaga untuk mematuhi keperluan Keselamatan Data
  1. Peniaga mengakui dan bersetuju bahawa Peniaga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan data di laman webnya atau sebaliknya dalam milikan atau kawalannya.
  2. Peniaga bersetuju untuk melakukan perkara berikut berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi pelanggannya, dan pengumpulan, keselamatan dan penyebaran data di laman web Peniaga:
   1. mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan;
   2. mematuhi kewajipan, peraturan dan garis panduan berkenaan yang dikeluarkan oleh Visa AS, Eropah, Asia Pasifik, Kanada dan wilayah Visa lain, MasterCard International Incorporated, Syarikat American Express atau Persatuan Kad berkenaan yang lain dan "Peraturan Persatuan", termasuk, tanpa had, Program Keselamatan Maklumat Pemegang Kad Visa (CISP), Program Keselamatan Maklumat Akaun Visa (AISP), Program Perlindungan Data Laman MasterCard dan PCI DSS. Maklumat lanjut boleh didapati dengan melawati URL berikut: www.visaeurope.com, www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/payment_security/overview.aspx dan https://www.mastercard.com/sdp.
   3. PCI/DSS menyertakan keperluan yang Peniaga mesti, tanpa had:
    1. memasang dan mengekalkan konfigurasi tembok api untuk melindungi data;
    2. tidak menggunakan ketentuan yang dibekalkan oleh vendor untuk kata laluan sistem dan parameter keselamatan yang lain;
    3. melindungi data yang disimpan;
    4. menyulitkan penghantaran data pemegang kad dan maklumat sensitif merentasi rangkaian awam;
    5. sentiasa menggunakan dan mengemas kini perisian antivirus;
    6. membangunkan dan menyelenggara sistem dan aplikasi yang selamat
    7. mengehadkan akses kepada data mengikut keperluan perniagaan;
    8. memberikan ID unik kepada setiap orang yang mempunyai akses komputer;
    9. mengehadkan akses fizikal kepada data pemegang kad;
    10. menjejak dan memantau semua akses kepada sumber rangkaian dan data pemegang kad;
    11. sentiasa menguji sistem dan prosedur keselamatan; dan
    12. mengekalkan polisi yang menangani keselamatan maklumat.

    Atas permintaan PayPal, Peniaga mesti memberikan kepada PayPal bukti bahawa ia mematuhi PCI DSS mengikut kepuasan PayPal. Peniaga mengakui dan bersetuju bahawa tiada apa-apa dalam Perjanjian Kad ini atau PayPal yang menyediakan Bayaran Pro Laman Web Paypal dan/atau Produk Terminal Maya akan menjadi pematuhan PCI DSS oleh Peniaga sama ada melalui "Penilai Keselamatan yang Layak" pihak ketiga dan perkhidmatan pematuhan sedemikian tidak diperuntukkan di bawah skop Perjanjian Kad ini. Peniaga mesti mereka bentuk, menyelenggara dan mengendalikan laman web dan sistem lainnya selaras dengan PCI DSS. PayPal tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kos yang anda tanggung dalam mematuhi PCI DSS. Peniaga bersetuju untuk mengatur secara bebas, dengan belanjanya sendiri, bukti daripada Penilai Keselamatan yang Layak atau sebaliknya mengikut kepuasan PayPal. Jika Peniaga tidak memulakan audit keselamatan dalam masa 10 hari bekerja dari permintaan PayPal, PayPal boleh menjalankan atau mendapatkan audit tersebut dengan belanja Peniaga. PayPal mungkin menasihatkan Pelanggan yang Dikongsi, jika PayPal mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa penipuan atau aktiviti tidak sah yang lain mungkin berlaku atau mungkin telah berlaku, dan jika PayPal secara wajar mempercayai bahawa penipuan atau aktiviti tidak sah yang lain boleh menjejaskan akaun PayPal Pelanggan yang Dikongsi.

   4. melaksanakan imbasan tidak tembus (sama ada secara suku tahunan atau tahunan bergantung kepada jumlah transaksi tahunan Peniaga seperti yang dimaklumkan oleh PayPal atau Institusi Pemerolehan kepada Peniaga) bagi port yang boleh diakses oleh web Peniaga dan audit di tapak jika Peniaga memproses enam juta transaksi Visa dan/atau MasterCard/Maestro setiap tahun yang mesti dilengkapkan oleh Penilai Keselamatan yang Layak.

    Untuk butiran Penilai Keselamatan yang Layak Visa dan MasterCard log masuk ke: http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html atau https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf.
   5. menyiarkan secara menonjol polisi privasi di laman web Peniaga yang mematuhi undang-undang, peraturan dan garis panduan yang dirujuk dalam subperenggan 3(b)(i) dan 3 (b)(ii) dan yang konsisten dengan amalan perniagaan yang baik;
   6. memaklumkan PayPal tentang mana-mana ejen, termasuk mana-mana perkhidmatan pengehosan web, gerbang, troli beli-belah atau pembekal pihak ketiga yang lain, yang mempunyai akses kepada data pemegang kad dan memastikan bahawa ejen tersebut mematuhi PCI DSS dan semua kewajipan undang-undang semasa yang berkaitan dengan pungutan, keselamatan dan penyebaran data dan pemprosesan maklumat peribadi. Peniaga akan bertanggungjawab kepada PayPal terhadap apa-apa dan semua kerosakan, kerugian, kos, belanja dan/atau tuntutan yang dibuat kepada, atau yang dialami oleh, PayPal disebabkan oleh pelanggaran oleh kewajipan pihak ketiga tersebut di bawah subperenggan ini;
   7. memberikan PayPal semua maklumat atau akses kepada rekod seperti yang diperlukan oleh PayPal untuk memastikan Peniaga mematuhi perenggan 3 ini; dan
   8. memaklumkan kepada PayPal dengan segera mengenai sebarang pelanggaran keselamatan terhadap rekod atau sistem Peniaga yang berkaitan dengan akses Peniaga dan/atau penggunaan Produk.
  3. Peniaga bersetuju untuk tidak menyimpan sebarang data nombor pengenalan peribadi, data AVS (perkhidmatan pengesahan alamat) atau kod pengesahan kad (contohnya, nilai tiga digit yang dicetak dalam panel tandatangan kebanyakan kad dan kod empat digit yang dicetak di hadapan kad American Express) mana-mana pemegang kad atau mana-mana maklumat kaedah bayaran lain bagi mana-mana pemegang kad (sama ada diterima secara elektronik, secara lisan, oleh faks, salinan keras atau sebaliknya) dan akan bertanggungjawab terhadap sebarang denda yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Persatuan atau panduan yang berkaitan.
  4. Peniaga mengakui dan bersetuju bahawa jika PayPal menerima notis pelanggaran atau kompromi keselamatan data pemegang kad berkaitan dengan Peniaga, Peniaga akan membenarkan juruaudit forensik pihak ketiga yang disahkan oleh Persatuan Kad untuk menjalankan semakan keselamatan sistem, kawalan dan kemudahan Peniaga dan untuk mengeluarkan laporan kepada PayPal dan Persatuan Kad. Jika Peniaga gagal memulakan proses sedemikian selepas PayPal memintanya untuk berbuat demikian, Peniaga membenarkan PayPal untuk mengambil tindakan tersebut dengan belanja Peniaga.
  5. PayPal boleh dengan serta-merta menggantung akses Peniaga atau penggunaan mana-mana Produk atau menamatkan Perjanjian Kad ini tanpa notis apabila terdapat notis Peniaga berpotensi melanggar atau melanggar mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam perenggan 3 ini.
  6. Jika PayPal menggantung akses anda atau penggunaan mana-mana Produk, PayPal akan menyatakan dalam notis kepada Peniaga dan menjelaskan asas tindakan PayPal menggantung Peniaga, termasuk langkah yang wajar dikira untuk membetulkan pelanggaran. Penggantungan PayPal terhadap akses Peniaga atau penggunaan mana-mana Produk akan kekal berkuat kuasa dan sehingga masa PayPal berpuas hati bahawa Peniaga telah memulihkan pelanggaran yang berkenaan.
 1. Kewajipan PayPal untuk memastikan data selamat

  Apabila memproses data peribadi pemegang kad yang data transaksinya diserahkan oleh Peniaga kepada PayPal, PayPal akan, pada setiap masa, memastikan bahawa langkah keselamatan yang digunakan berkenaan dengan penyimpanan, penghantaran atau sebarang pemprosesan data peribadi yang lain:

  1. mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan; dan
  2. menggunakan standard industri atau kaedah penyulitan dan keselamatan yang lebih baik yang sesuai untuk digunakan oleh institusi kewangan.

 

 1. Penggunaan maklumat pemegang kad sebagai Peniaga
  1. Peniaga bersetuju untuk hanya menggunakan, mendedahkan atau memproses, sebarang maklumat pemegang kad yang diperolehi berkaitan Transaksi Kad (termasuk nama, alamat dan nombor akaun kad pemegang kad) termasuk untuk tujuan memberi kuasa, melengkapkan dan menyelesaikan Transaksi Kad dan menyelesaikan sebarang caj balik atau pertikaian pembalikan, permintaan pengembalian atau isu sama yang melibatkan Transaksi Kad. Peniaga hanya akan dapat memproses maklumat pemegang kad dengan cara yang berbeza daripada yang dinyatakan dalam perenggan ini jika Peniaga memperoleh kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PayPal dan setiap Persatuan Kad yang berkenaan, bank yang mengeluarkan kad dan pemegang kad atau sebaliknya mengikut perintah mahkamah atau seperti yang sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang.
  2. Peniaga bersetuju untuk:
   1. mewujudkan dan mengekalkan kawalan yang mencukupi untuk, mengehadkan akses kepada dan membuat tidak dapat dibaca sebelum membuang, semua rekod yang mengandungi nombor akaun pemegang kad dan cetakan kad;
   2. tidak menjual atau menyebarkan sebarang maklumat pemegang kad yang diperoleh berkaitan dengan Transaksi Kad yang disimpan dalam pangkalan data atau sebaliknya (termasuk nama, alamat dan nombor akaun kad pemegang kad);
   3. tidak menyimpan data jalur magnetik atau salinan keras yang mengandungi data pemegang kad (termasuk faks) selepas transaksi telah dibenarkan; dan
   4. tidak menghasilkan semula sebarang tandatangan pemegang kad yang diambil secara elektronik kecuali atas permintaan khusus PayPal (Peniaga bersetuju untuk mematuhi permintaan tersebut).
  3. Peniaga mengakui bahawa Peraturan Persatuan melarang penjualan atau pendedahan pangkalan data yang mengandungi nombor akaun Pemegang Kad, maklumat peribadi atau maklumat transaksi Persatuan Kad yang lain kepada pihak ketiga sebagai aset perniagaan yang gagal. Dalam kes sedemikian, Peniaga bersetuju bahawa maklumat transaksi akan dikembalikan ke Institusi Pemerolehan atau bukti yang boleh diterima bagi pemusnahan data ini disediakan.
  4. Peniaga bersetuju bahawa Peniaga bertanggungjawab untuk mematuhi perenggan ini oleh mana-mana pemproses pihak ketiga, perkhidmatan pengehosan atau ejen Peniaga lain yang terlibat dalam pemprosesan atau penyimpanan data pemegang kad. Peniaga bersetuju untuk memaklumkan PayPal secara bertulis mengenai mana-mana pihak ketiga yang diambil oleh mana-mana pemproses pihak ketiga, perkhidmatan pengehosan atau ejen lain sebelum Peniaga melibatkan mereka dan dengan segera memaklumkan PayPal secara bertulis mengenai mana-mana akses ke data transaksi oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan.
  5. Melainkan peniaga menerima dan mencatatkan kebenaran tersurat pemegang kad:
   1. Peniaga tidak boleh mengekalkan, menjejaki, memantau atau menyimpan sebarang Data Kad atau menggunakan Data Kad di luar skop transaksi tertentu yang untuknya Data Kad diberikan, dan
   2. Peniaga mesti mengeluarkan semua Data Kad daripada sistemnya, dan mana-mana tempat lain Data Kad disimpan, dalam masa 24 jam selepas Peniaga menerima keputusan pengesahan yang berkaitan dengan Data Kad tersebut.
  6. Jika, dengan kebenaran pemegang kad, Peniaga menyimpan Data Kad, Peniaga hanya boleh berbuat demikian sehingga tahap Data Kad diperlukan untuk memproses transaksi bayaran. Peniaga tidak boleh memberi atau mendedahkan Data Kad yang disimpan kepada sesiapa sahaja, malah bukan juga sebagai sebahagian daripada jualan perniagaannya. Selain itu, dan tanpa mengira apa-apa sebaliknya, Peniaga tidak boleh sesekali menyimpan atau mendedahkan Data CVV2, walaupun dengan persetujuan pemegang kad.

 

 1. Penggunaan Pembekal Perkhidmatan Teknikal sebagai Peniaga
  1. Peniaga boleh menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan kewajipan Peniaga tertentu yang dinyatakan dalam Jadual ini dengan kebenaran bertulis tersurat kami yang mungkin mengandungi syarat-syarat penggunaan Peniaga bagi orang tersebut (setiap satu pihak dikenali sebagai "Pembekal Perkhidmatan Teknikal"). Untuk layak mendapat persetujuan, setiap Pembekal Perkhidmatan Teknikal mesti (antara lain) didaftarkan dengan Persatuan Kad yang berkenaan.
  2. Jika Peniaga dibenarkan untuk menggunakan Pembekal Perkhidmatan Teknikal, Peniaga bersetuju dan akan mendapatkan Pembekal Perkhidmatan Teknikal yang akan mematuhi peruntukan yang berkaitan dengan keselamatan data dan maklumat seperti yang dinyatakan dalam Jadual ini (termasuk, tanpa had, keperluan PCI DSS) seperti yang terpakai untuk menyimpan, memproses atau menghantar data pemegang kad kepada PayPal.
  3. Sebelum, atau daripada pelantikan Pembekal Perkhidmatan Teknikal, Peniaga bersetuju untuk:
   1. memaklumkan PayPal secara bertulis tentang butiran Pembekal Perkhidmatan Teknikal yang melibatkan, atau mencadangkan untuk melibatkan diri dalam memproses, menyimpan atau menghantar data Pemegang Kad bagi pihak Peniaga, tanpa mengira cara atau tempoh aktiviti tersebut;
   2. memberikan bukti yang memuaskan kepada PayPal bahawa Pembekal Perkhidmatan Teknikal didaftarkan dengan Persatuan Kad yang berkenaan;
   3. mematuhi mana-mana keperluan Pembekal Perkhidmatan Teknikal termasuk, tanpa had, mematuhi sebarang keperluan yang berkaitan dengan perkhidmatan, perkakasan atau perisian Pembekal Perkhidmatan Teknikal dan mendapatkan sebarang persetujuan pengguna akhir yang diperlukan untuk penghantaran data melalui Pembekal Perkhidmatan Teknikal; dan
   4. mengikut budi bicara PayPal, memberikan kebenaran kepada PayPal untuk mendaftar Peniaga dengan Pembekal Perkhidmatan Teknikal yang berkaitan (seperti yang dikehendaki).
  4. Peniaga bersetuju bahawa Peniaga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hubungan dengan Pembekal Perkhidmatan Teknikal dan sebarang data yang dihantar atau disediakan kepada Pembekal Perkhidmatan Teknikal. Kegagalan Peniaga untuk mematuhi peruntukan yang dinyatakan dalam perenggan 7 ini, atau kegagalan Pembekal Perkhidmatan Teknikal atau pemproses gerbang untuk mendaftar dan/atau mematuhi keperluan keselamatan data yang berkenaan boleh menyebabkan Peniaga dikenakan denda atau penalti. PayPal boleh menamatkan Perjanjian Kad ini dengan serta-merta apabila Peniaga melanggar perenggan 7 ini.

 

Jadual 2 - Perjanjian Kad

Perjanjian Kad


PayPal menggunakan perkhidmatan daripada pihak ketiga untuk memproses transaksi kad. Perjanjian kad yang berkenaan terdapat di https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/ceagreement-full?locale.x=en_AL (Perjanjian Entiti Komersial untuk Perkhidmatan Pemprosesan yang Dibiayai Kad Bayaran PayPal).

 

Jadual 3 – Terma Perlindungan Penipuan

Terma penggunaan Fungsi Perlindungan Penipuan

 1. Cara Perlindungan Penipuan berfungsi
  1. Perlindungan Penipuan disediakan untuk anda sebagai peralatan pengurusan transaksi penipuan untuk membantu anda menyaring transaksi penipuan yang berpotensi berdasarkan tetapan yang anda gunakan dalam Perlindungan Penipuan. Peralatan ini membolehkan anda menetapkan peraturan penapis, iaitu untuk mengarahkan kami tentang transaksi mana peralatan tersebut akan tolak bagi pihak anda berdasarkan kriteria abstrak. Untuk menggunakan Perlindungan Penipuan, anda mesti mengikuti arahan kami untuk menghidupkan Perlindungan Penipuan secara aktif.
  2. Kami mungkin memberikan tip tentang penapis dan tetapan dalam Perlindungan Penipuan yang mungkin bersesuaian untuk perniagaan anda. Cadangan ini mengambil kira sejarah transaksi anda yang lalu.
  3. Walau apa pun di atas, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menentukan, dan menetapkan peraturan penapis akhir.
 2. Tiada Jaminan dan Had Liabiliti
  1. Kami tidak mewakili atau menjamin bahawa Perlindungan Penipuan bebas dari kesilapan atau bahawa ia akan mengenal pasti semua aktiviti transaksi penipuan yang berpotensi. Ini hanyalah peralatan yang dapat membantu anda mengenal pasti transaksi penipuan yang berpotensi.
  2. Kami tidak bertanggungjawab atas kerugian anda (seperti kehilangan keuntungan) atau kerosakan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan Perlindungan Penipuan anda, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.
 3. Perlindungan Data
  1. Anda hanya boleh menggunakan Perlindungan Penipuan untuk tujuan pengurusan risiko penipuan anda dan bukan untuk tujuan lain.
  2. Anda tidak boleh berkongsi penggunaan Perlindungan Penipuan dengan mana-mana individu lain, dan anda juga tidak boleh mendedahkan kepada mana-mana individu kategori yang disediakan dalam Perlindungan Penipuan atau keputusan yang dihasilkan daripada penggunaan Perlindungan Penipuan oleh anda.
 4. Pelbagai
  1. Walaupun terdapat tetapan anda pada Perlindungan Penipuan, kami sentiasa mengekalkan hak untuk menolak atau menggantung sebarang transaksi mengikut terma Perjanjian Pengguna.
  2. Terma ini menambah Perjanjian Pengguna yang mengawal penggunaan perkhidmatan kami oleh anda secara am. Istilah perkhidmatan PayPal dalam Perjanjian Pengguna, apabila dibaca bersama dengan terma ini, termasuk Perlindungan Penipuan, di mana berkenaan.
  3. Kami boleh meminda, memadam atau menambah terma ini selaras dengan mana-mana proses perubahan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kad. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan, anda boleh menamatkan terma ini.
  4. Anda boleh menamatkan terma ini di bawah Jadual 3 ini pada bila-bila masa dengan mengalih keluar Perlindungan Penipuan daripada integrasi anda dan mengikuti sebarang langkah berkaitan integrasi lain yang mungkin kami sediakan untuk anda. Ini membolehkan anda berhenti menggunakan Perlindungan Penipuan, tetapi akaun PayPal anda kekal terbuka dan Perjanjian Kad (dan sebarang perjanjian lain yang berkaitan dengan penyediaan Produk dan/atau perkhidmatan PayPal kepada anda) kekal berkuat kuasa.
  5. Kami boleh, pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab dan (di mana mungkin) dengan notis awal yang munasabah, menamatkan, membatalkan atau menggantung Produk sejauh yang berkaitan dengan Perlindungan Penipuan kami tanpa liabiliti terhadap anda.
  6. Terma ini kekal setelah sebarang penamatan setakat dan selagi kami perlu untuk: (i) menangani perkara yang timbul daripada penggunaan Perlindungan Penipuan oleh anda sebelum penamatan; dan/atau (ii) mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.