>> Lihat Semua Perjanjian

Adendum Pengawal Perlindungan Data untuk Produk Pemprosesan Kad Kredit Terus

 

 

Versi 1.0

Adendum Pengawal Perlindungan Data ini ("Adendum" ini) terpakai untuk mana-mana produk di mana Entiti Kumpulan PayPal (“PayPal”) menyediakan Braintree dan yang lain seperti bayaran kad dan perkhidmatan gerbang dan/atau peralatan penjagaan penipuan kepada anda, Peniaga (“Peniaga” atau “Anda”). Adendum ini tidak terpakai untuk perkhidmatan dompet berjenama PayPal seperti Daftar Keluar Ekspres atau membayar dengan butang PayPal. Adendum ini akan menjadi sebahagian daripada perjanjian yang berkaitan antara Peniaga dan PayPal yang mentadbir penyediaan perkhidmatan pemprosesan bayaran kepada PayPal (“Perjanjian”). Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara terma Tambahan dan Perjanjian ini, terma-terma aduan ini Adendum akan dikawal. Terma dipermodalkan yang digunakan tetapi tidak ditakrifkan dalam Adendum ini hendaklah mempunyai maksud yang dinyatakan dalam Perjanjian.

Adendum ini berkuat kuasa pada akhir (i) tarikh berkuat kuasa yang dinyatakan dalam Perjanjian atau (ii) tarikh berkuat kuasa yang dinyatakan dalam notis yang diberikan kepada anda berkaitan dengan pindaan Perjanjian atau Tambahan ini. Kami boleh meminda Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang telah disemak semula di laman web kami. Versi yang disemak semula akan berkuat kuasa pada masa siaran. Di samping itu, jika kami menukar Adendum dengan cara yang mengurangkan hak anda atau meningkatkan tanggungjawab anda, kami akan memberikan notis bertulis terlebih dahulu dalam tempoh masa yang diperlukan oleh Perjanjian dengan menyiarkan notis pada halaman "Pengemaskinian Polisi" di laman web kami. Kami juga mungkin memaklumkan anda tentang perubahan menggunakan e-mel atau cara lain. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan kepada Adendum, anda boleh menamatkan penggunaan Perjanjian anda pada bila-bila masa.

Definisi
Terma berikut mempunyai makna di bawah apabila digunakan dalam Adendum ini:

Pengawal” bermaksud entiti yang menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi, atau, jika terma (atau terma yang menangani fungsi yang serupa) yang ditakrifkan dalam Undang-undang Perlindungan Data, ”Pengawal” mempunyai erti seperti yang ditakrifkan dalam yang berkenaan Undang-undang Perlindungan Data.

Pelanggan” bermaksud pelanggan anda yang menggunakan perkhidmatan pemprosesan bayaran di luar Amerika Syarikat dan untuk tujuan Adendum ini, adalah subjek data.

Data Pelanggan” bermaksud Data Peribadi yang (i) Pelanggan yang diberikan kepada Peniaga dan Peniaga yang dihantar kepada PayPal melalui penggunaan Peniaga perkhidmatan pemprosesan bayaran dan (ii) PayPal boleh mengumpul daripada peranti dan pelayar Pelanggan melalui penggunaan oleh Peniaga Perkhidmatan pemprosesan bayaran. Data Pelanggan seperti yang digunakan dalam Adendum ini tidak termasuk Data Peribadi pelanggan AS Peniaga.

Undang-undang Perlindungan Data” bermaksud mana-mana undang-undang, peraturan, arahan, keperluan pengawalseliaan dan kod amalan yang berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan pemprosesan bayaran termasuk sebarang pindaan terhadapnya dan sebarang peraturan atau instrumen yang berkaitan (contohnya, Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679 (GDPR), Akta Privasi Australia 1988 (Cth.) Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik (Kanada), Ordinan Data Peribadi (Privasi) (Cap.486) (Hong Kong), Undang-undang Perlindungan Data Umum Brazil, No. Undang-undang Persekutuan. 13,709/2018 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 (Singapura)).

“Entiti Kumpulan PayPal“ bermaksud PayPal, Inc. dan semua syarikat yang mana PayPal atau penggantinya secara langsung atau tidak langsung dari semasa ke semasa memiliki atau kawalan. Entiti tersebut hendaklah termasuk, tanpa had, PayPal (Eropah) S.à rl et Cie, Cie, PayPal melakukan Brasil Serviços de Pagamentos Ltda., PayPal Australia Pty Limited, PayPal Hong Kong Ktd., PayPal Kanada Co. dan PayPal Pte. Ltd.

Data Peribadi“ bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan individu natural yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti (“subjek data“); orang semula jadi yang boleh dikenal pasti ialah individu yang boleh dikenal pasti, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengecam seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk fizikal, fisiologi, identiti genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang natural tersebut.

Proses” atau terma yang menangani fungsi yang serupa apabila digunakan dalam Adendum ini mempunyai pengertian seperti yang ditakrifkan dalam Undang-undang Perlindungan Data yang berkenaan.

PayPal Sebagai Pengawal Data

PayPal hendaklah mematuhi keperluan Undang-undang Perlindungan Data yang dikenakan kepada Pengawal berkenaan penggunaan Data Peribadi di bawah Jadual ini (termasuk tanpa had, dengan melaksanakan dan mengekalkan pada setiap masa semua langkah keselamatan yang sesuai berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi) dan tidak boleh dengan sengaja melakukan apa-apa atau membenarkan apa-apa untuk dilakukan berkenaan Data Peribadi yang boleh menyebabkan pelanggaran oleh Peniaga Undang-undang Perlindungan Data. PayPal hanya akan memindahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga, sub-pemproses atau ahli Entiti Kumpulan PayPal untuk tujuan menyediakan perkhidmatan pemprosesan bayaran dan hendaklah mempunyai perjanjian bertulis dengan pihak ketiga dan sub-pemproses yang mengandungi terma untuk perlindungan Pelanggan Data, yang tidak kurang melindungi daripada terma yang dinyatakan dalam Adendum ini.

Pemprosesan Data Peribadi dalam Sambungan dengan Perkhidmatan Pemprosesan Bayaran

Pihak tersebut mengakui dan bersetuju bahawa Peniaga dan PayPal adalah setiap Pengawal bebas berkenaan dengan semua Data Peribadi yang Diproses berkaitan dengan perkhidmatan pemprosesan bayaran. Oleh yang demikian, PayPal secara bebas menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi sedemikian dan bukan Pengawal Bersama dengan Peniaga berkenaan Data Peribadi tersebut.

Pihak tersebut mengakui dan bersetuju bahawa PayPal dibenarkan untuk menggunakan, menghasilkan semula dan memproses Data Pelanggan dan data transaksi bayaran untuk tujuan terhad berikut:

  • kerana munasabah yang perlu untuk menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan pemprosesan bayaran kepada Peniaga dan Pelanggannya, termasuk peralatan perlindungan penipuan;
  • untuk memantau, mencegah dan mengesan transaksi bayaran penipuan dan untuk mengelakkan bahaya kepada Peniaga, PayPal dan kepada pihak ketiga,
  • untuk mematuhi kewajipan perundangan atau kawal selia yang berkenaan dengan Pemprosesan dan pengekalan data bayaran yang PayPal tertakluk, termasuk anti-pengubahan wang haram dan kewajipan pengesahan identiti;
  • untuk menganalisis, mengembangkan dan menambah baik produk dan perkhidmatan PayPal;
  • penggunaan dalaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada, analisis data dan metrik;
  • untuk menyusun dan mendedahkan Data Pelanggan dan data transaksi bayaran dalam agregat di mana Data Peribadi individu atau pengguna anda tidak dapat dikenal pasti, termasuk mengira purata anda mengikut wilayah atau industri;
  • mematuhi keperluan perundangan yang berkenaan dan membantu agensi penguatkuasa undang-undang dengan menjawab permintaan untuk pendedahan maklumat mengikut undang-undang; dan
  • sebarang tujuan lain yang memaklumkannya kepada Peniaga asalkan tujuan tersebut adalah selaras dengan Undang-undang Perlindungan Data.

Notis Peniaga kepada Pelanggan

Peniaga hendaklah menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk (i) memaklumkan Pelanggan dalam polisi privasi mereka bahawa PayPal adalah Pengawal bebas untuk tujuan Memproses Data Pelanggan seperti yang diterangkan dalam Adendum ini dan (ii) termasuk pautan kepada polisi privasi PayPal atau Braintree yang berkenaan di polisi privasi Peniaga.

Bantuan bersama

Pihak-pihak bersetuju untuk bekerjasama antara satu sama lain setakat yang munasabah untuk membolehkan pihak lain melaksanakan tanggungjawab mereka dengan secukupnya sebagai Pengawal bebas di bawah Undang-undang Perlindungan Data. Pihak tersebut bersetuju bahawa setakat ini Peniaga menerima permintaan akses subjek atau apa-apa latihan oleh Pelanggan haknya di bawah Undang-undang Perlindungan Data, Peniaga hendaklah memberi respons kepada permintaan akses Pelanggan tersebut secara langsung. Peniaga juga akan memaklumkan kepada Pelanggan bahawa mereka boleh melaksanakan hak subjek data mereka yang berkaitan dengan perkhidmatan pemprosesan bayaran dengan PayPal mengikut arahan yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi yang tersedia di www.braintreepayments.com untuk pelanggan Braintree dan www.paypal.com untuk pelanggan PayPal. Di samping itu, jika berkaitan dengan sebarang kejadian keselamatan, PayPal menentukan dalam keputusan tunggal bahawa ia mesti memberitahu Pelanggan yang terjejas dan PayPal tidak mempunyai maklumat hubungan yang diperlukan tentang Pelanggan yang terjejas untuk membuat komunikasi sedemikian, maka Peniaga hendaklah menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyediakan PayPal dengan maklumat tentang Pelanggan yang mungkin Peniaga untuk tujuan terhad pematuhan PayPal dengan kewajipan pemberitahuan yang berkenaan mengenai Pelanggan yang terjejas di bawah Undang-undang Perlindungan Data.

Pindahan Data Sempadan Merentas

Pihak tersebut bersetuju bahawa PayPal boleh memindahkan Data Peribadi yang Diproses di bawah Perjanjian ini di luar negara di mana ia dikumpul sebagai perlu untuk menyediakan perkhidmatan pemprosesan bayaran. Jika PayPal memindahkan Data Peribadi yang dilindungi di bawah Adendum ini ke bidang kuasa di mana pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan untuk negara di mana data dikumpulkan tidak mengeluarkan keputusan kecukupan, PayPal akan memastikan bahawa perlindungan yang sesuai telah dilaksanakan untuk pindahan Data Peribadi dalam mengikut Undang-undang Perlindungan Data yang berkenaan. Sebagai contoh, dan untuk tujuan pematuhan dengan GDPR, kami bergantung kepada Peraturan Korporat Mengikat yang diluluskan oleh pihak berkuasa penyeliaan kompeten dan mekanisme pindahan data lain untuk pindahan Data Peribadi Pelanggan kepada Entiti Kumpulan PayPal yang lain.