Споразумение с потребителя за услуга на PayPal

 

>> Преглед на всички правни споразумения

Референтни бележки към Споразумението с потребителя

Последна актуализация: 20 декември 2019 г.

 

 

 

Ако даден документ препраща към номера на раздел или дефинирани думи на Споразумението с потребителя, използвайте този документ, за да намерите съответната клауза или дефинирана дума в Споразумението с потребителя, което е в сила на/след 11 декември 2019 г.  

1) Раздели:

Раздел в Споразумението с потребителя в сила преди 11 декември 2019 г.

Местоположение на клаузата в текущото споразумение с потребителя

Въведение

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

 • Други правни условия – Общуване с Вас – Езици и превод на споразумението

 • Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Освобождаване на PayPal

 • Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Сторнирания

 • Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal

 • Ограничени дейности и задържания – Действия, които можем да предприеме, ако участвате в някакви ограничени дейности

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Баланс в PayPal

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Резерв в акаунт

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Извършване на плащане – Общи клаузи за извършване на плащане – Колко време ще отнеме моето плащане?

 • Относно Вашия акаунт – Информация за нас и нашата услуга

1. Нашите взаимоотношения с Вас
 

1.1 PayPal е само Доставчик на платежна услуга.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Информация за нас и нашата услуга

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal

 • Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Нашата роля като доставчик на платежна услуга

1.2 Поверителността Ви

Други правни условия – Разни – Поверителност

1.3 Възлагане.

Други правни условия – Разни – Възлагане

1.4 Общуване с Вас.

1.4.1 Езици. 

Други правни условия – Разни – Превод на споразумението

1.4.2 Известия до Вас. 

Други правни условия – Комуникации между Вас и нас – Известия до Вас

1.5 Известия до PayPal

Други правни условия – Комуникации между Вас и нас – Свържете се с нас

1.6 Изменения на това споразумение

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

1.7 Допустимост. 

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

2. Вашият акаунт и баланси

2.1 Лични и бизнес акаунти. 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Лични акаунти/бизнес акаунти

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal

2.2 Баланс.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Баланс в PayPal

 • Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари — Добавяне на пари

2.3 Информация за акаунта (включително информация за Баланса и трансакциите) 

Относно Вашия акаунт – Извлечения за Акаунта и изискване на записи на Акаунти

2.4 Прихващане.

Други правни условия – Нашите права – Компенсация за Вашата отговорност

2.5 Суми, които ни дължите. 

Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Баланс в PayPal

2.6 Баланси в няколко валути.

Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в няколко валути

2.7 Интерес относно защитата.

Други правни условия – Нашите права – Интерес относно защитата

3. Източници на финансиране

3.1 Свързване на Вашия източник на финансиране. 

Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

3.2 Карти.

Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Вашето непрекъснато разрешение за нас да таксуваме Вашите източници на финансиране

3.3 Банкови сметки. 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Вашето непрекъснато разрешение за нас да таксуваме Вашите източници на финансиране

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Риск от сторнирания към Вашия източник на финансиране

 • Извършване на плащане – Финансиране на плащанията Ви – Финансиране на плащания, които изпращате от акаунта си

3.4 Директен дебит по SEPA (за потребители с регистрирани адреси в Кипър, Естония, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Словакия и Словения)

Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Вашето непрекъснато разрешение за нас да таксуваме Вашите източници на финансиране

3.5 Специални договорености за финансиране

Извършване на плащане – Финансиране на Вашето плащане – Специални договорености за финансиране

3.6 Предпочитан източник на финансиране.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Извършване на плащане – Финансиране на плащането Ви – Избиране на предпочитан източник на финансиране)

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

3.7 Не са избрани/налични предпочитани източници на финансиране? 

Извършване на плащане – Финансиране на плащанията Ви – Финансиране на плащания, които изпращате от акаунта си

3.8 Ограничения на източниците на финансиране.

Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

4. Изпращане на пари

4.1 Нашето изпълнение на Вашите поръчки за плащане.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Извършване на плащане – Общи клаузи за извършване на плащане – Колко време ще отнеме моето плащане?

 • Относно Вашия акаунт – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Вашите инструкции за плащане

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Кога можем да откажем да направим плащането Ви

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Анулиране на Вашите инструкции за плащане

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Кога можем да откажем да направим плащането Ви

4.2 Вашата поръчка за плащане за плащане към друг потребител. 

Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Баланс в PayPal

4.3 Вашата поръчка за плащане за теглене

Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

4.4 Недостатъчни парични средства в баланса Ви.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Кога можем да откажем да направим плащането Ви

 • Извършване на плащане – Възстановявания на суми към акаунта Ви – Ако Вашият акаунт в PayPal получи възстановяване на сума

4.5 Лимити за изпращане.

Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Лимити за изпращане

4.6 Отхвърлени трансакции

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Когато плащането Ви не е прието от получателя

 • Извършване на плащане – Възстановявания на суми към акаунта Ви

4.7 Закъснение при обработка на търговец. 

Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви – Забавени плащания на продавача

4.8 Предварително одобрени плащания (известни също като Автоматични плащания).

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви – Плащания по споразумение за фактуриране

 • Получаване на плащания – Приемане на плащания по споразумение за фактуриране

 • Разрешаване на проблеми – Когато не можем да Ви компенсираме – таблица (колона „Неочаквано плащане на споразумение за фактуриране“)

4.9 Анулиране на предварително одобрените плащания.

Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви – Плащания по споразумение за фактуриране

4.10 Изпращане на електронни пари в различни валути. 

Относно акаунта Ви – Управление на парите Ви в няколко валути

5. Получаване на пари

Въведение

Получаване на плащания – Общи разпоредби за получаване на плащания

5.1 Вдигане на лимита Ви за получаване

Получаване на плащания – Общи разпоредби за получаване на плащания – Лимити за получаване

5.2 Преглед на плащане

Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Преглед на плащане

5.3 риск от сторнирания, обратни начисления и претенции

Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Сторнирания

5.4 PayPal и Вашите клиенти (и 5.5 за германски потребители)

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Получаване на плащания – Представяне на PayPal

Получаване на плащания – Правила за начисляване на допълнителни такси

5.5 Получаване на пари в различни валути. (5.6 за германски потребители)

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в няколко валути

 • Получаване на плащания – Общи разпоредби за получаване на плащания

5.6 Данъци. (5.7 за германски потребители)

Получаване на плащания – Докладване за данъци и информация

5.7 Възстановявания на суми, отказани плащания, Вашата политика за възстановяване на суми, защита на данните, политика за поверителност и защита.

(5.8 за германски потребители)

5.7.1 Възстановяване на суми и отказани плащания

Получаване на плащания – Възстановявания на суми и сторнирания на плащания – Възстановявания на суми – Вашата политика за възстановяване на суми и политика за поверителност

5.7.2 Политика за възстановяване на суми

Получаване на плащания – Вашата политика за възстановяване на суми и политика за поверителност

5.7.3 Защита на данните и Политика за поверителност

Други правни условия – Разни – Вашето използване на информация; Закони за защита на данните

5.7.4 Защита

Ограничени дейности и задържания – Ограничени дейности – последна точка

5.8 Плащания в PayPal Бизнес. (само Обединеното кралство, България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Гърнси, Унгария, Ирландия, остров Ман, Джърси, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения („Съответни държави“))

Не се използва

5.9 Задържания съгласно инструкциите Ви. (5.8 извън Съответните държави, Германия и Австрия) 

Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания, свързани с Вашите инструкции

5.10 Ново решение за финализиране (5.9 извън Съответните държави) 

Получаване на плащания – Ново решение за финализиране

6. Теглене/използване на електронни пари

6.1 Начин на изтегляне/използване на електронни пари. 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в няколко валути

6.2а Лимити за теглене/използване.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Други правни условия – Нашите права – Информация за Вас

 • Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

6.2 б Методи и срокове за изпълнение.

Относно Вашия акаунт – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

6.2 в Преглед на трансакциите. 

Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

6.3 Вдигане на лимита за теглене

Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

6.4 Теглене на пари в множество валути. 

Относно акаунта Ви – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

6a. Kauf auf Rechnung (само за Германия)

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

6 б. PayPal Плюс (само за Германия)

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

6в. Плащане след 14 дни (само за Германия)

Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

7. Срок и закриване на акаунта Ви

Цял текст

Относно Вашия акаунт – Закриване на Вашия акаунт в PayPal

8. Такси и конвертиране на валута

8.1 Такси.

Относно Вашия акаунт – Такси

8.2 Конвертиране на валута.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в множество валути – Как конвертираме валута

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в множество валути – Избор за конвертиране на валута

8.3 Опции за конвертиране на валута. 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в множество валути – Как конвертираме валута

 • Относно Вашия акаунт – Управление на парите Ви в множество валути – Избор за конвертиране на валута

9. Ограничени дейности

9.1 ограничени дейности

Ограничени дейности и задържания – Ограничени дейности

9.2 Поддържане на Вашия платежен инструмент в безопасност.

Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

9.3 Ограничени дейности и разрешения.

Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

10. Вашата отговорност – Действия, които можем да предприемем

10.1 Ваши задължения.

10.1а

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Ограничени дейности и задържания – Действия, които можем да предприемем, ако се занимавате с някакви ограничени дейности

 • Други правни условия – Нашите права – Вашата отговорност

10.1б Отговорност за претенции по Защитата на купувача в PayPal.

Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

10.1в Компенсация за Вашата отговорност.

Други правни условия – Нашите права – Компенсация за Вашата отговорност

10.1г Временни задържания за оспорени трансакции

 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания

 • Получаване на плащания – Продавачи на пазари

10.2 Действия от PayPal.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Ограничени дейности и задържания – Действия, които можем да предприемем, ако се занимавате с някакви ограничени дейности

 • Относно Вашия акаунт – Закриване на Вашия акаунт в PayPal

10.3 Ограничен достъп

Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Ограничения на акаунта

10.4 Резерви.

Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Резерви

10.5 Задържане на плащане

Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания

10.6 Информация за Вас (10.7 за потребители в Германия)

Други правни условия – Нашите права – Информация за Вас

10.6 Задържане на артикул от eBay (само за Германия)

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания

 • Получаване на плащания – Продавачи на пазари

10.7 Разкриване на причини за нашите действия (10.8 за потребители в Германия)

Други правни условия – Комуникации между Вас и нас – Разкриване на причините за нашите действия

11. Програма за защита на продавача

По принцип

Отделната политика за защита на продавача, спомената по-долу, е свързана с получаването на плащания – Защита на продавача в PayPal

11.1 Какво представлява Защита на продавача в PayPal?

Вижте раздел 1 от отделената към момента политика за защита на продавача

11.2 Наличност на защита на продавача в PayPal

Вижте раздел 2 от отделената в момента политика за Защита на продавача

11.3 До каква степен защитава Защитата на продавача в PayPal?

Вижте раздел 3 от отделната в момента политика за Защита на продавача

11.4 Какво се случва, когато купувачът предяви иск, обратно начисление или сторниране?

Вижте раздел 4 от отделената в момента политика за Защита на продавача

11.5 

Вижте раздел 5 от отделената в момента политика за Защита на продавача

11.6 Изисквания за допустимост

Вижте раздел 6 от отделената в момента политика за Защита на продавача

11.7 Какво представляват изискванията за доставка?

Вижте раздел 7 от отделената в момента политика за Защита на продавача

11.8 Какво представлява „Доказателство за платени пощенски разноски“?

Вижте раздел 8 от отделената към момента политика за Защита на продавача

11.9 Какво представлява „Доказателство за доставка“?

Вижте раздел 9 от отделената към момента политика за Защита на продавача

11.10 Какви са примерите за артикули/трансакции/случаи, които не отговарят на условията за Защита на продавача в PayPal?

Вижте раздел 10 от отделената към момента политика за защита на продавача

12. Грешки и неразрешени трансакции

12.1 Идентифициране на грешки и/или неразрешени трансакции

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Извлечения за Акаунта и изискване на записи на Акаунти

 • Разрешаване на проблеми – Въведение

 • Разрешаване на проблеми – Ако се натъкнете на проблем...

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем...

 • Разрешаване на проблеми – Където не можем да Ви компенсираме...

12.2 Уведомяване на PayPal за грешки, неразрешени трансакции и/или неправомерно присвоено или неупълномощено използване на Вашия платежен инструмент.

Разрешаване на проблеми – Ако се натъкнете на проблем... – Стъпка 2: Разкажете ни за проблема

12.3 Преглед на докладите за грешки

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем...

 • Разрешаване на проблеми – Където не можем да Ви компенсираме...

12.4 Отговорност за неразрешени трансакции

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем... – неразрешено плащане към друг акаунт в PayPal

 • Разрешаване на проблеми – Където не можем да Ви компенсираме...

12.5 Право на възстановяване на сума по платежна трансакция, извършена по силата на Разрешение

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем... неочаквано плащане по споразумение за фактуриране

 • Разрешаване на проблеми – Където не можем да Ви компенсираме... – неочаквано плащане по споразумение за фактуриране

12.6 Грешки.

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем...

 • Разрешаване на проблеми – Как ще помогнем... – неправилно плащане към друг акаунт в PayPal

 • Разрешаване на проблеми – Където не можем да Ви компенсираме...

13. Защита на купувача в PayPal

По принцип

Отделната политика за Защита на купувача, спомената по-долу, е свързана от:

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

13.1 Какво представлява Защитата на купувача в PayPal? (само за Съответните държави)

Вижте раздел 1 от отделената към момента политика за Защита на купувача

13.2 За мен ли е Защитата на купувача в PayPal? (само за Съответните държави)

Вижте раздел 2 от отделената в момента политика за Защита на купувача

13.3 Какво се случва, когато PayPal вземе окончателно решение в полза на купувача... (само за Съответните държави)

Вижте раздел 3 от отделната в момента политика за Защита на купувача

13.4 Условия за компенсиране (само за Съответните държави)

Вижте раздел 4 от отделената в момента политика за Защита на купувача

13.5 Как да разреша проблема си? (само за Съответните държави)

Вижте раздел 5 от отделената към момента политика за Защита на купувача

13.6 Сътрудничество с PayPal за разрешаване на проблема (само за Съответните държави)

Вижте раздел 5 от отделената към момента политика за Защита на купувача

13.7 Какво да правя, ако покупката ми не отговаря на условията за компенсиране по Защитата на купувача в PayPal? (само за Съответните държави)

Вижте раздел 6 от отделената в момента политика за защита на купувача

13.8 Какво представлява „до голяма степен в разрез с описаното“ (SNAD)? (само за Съответните държави)

Вижте раздел 7 от отделената в момента политика за Защита на купувача

13.9 Презумпция за права (само за Съответните държави)

Други правни условия – Нашите права – Презумпция за права

13.10 Без двойно възстановяване (само за Съответните държави)

Вижте раздел 8 от отделената в момента политика за Защита на купувача

13.11 Билети за събитие (само за Съответните държави)

Вижте раздел 9 от отделената в момента политика за Защита на купувача

14. Спорове с PayPal

14.1 Първо се свържете с PayPal. 

Разрешаване на проблеми – Оплаквания – Съобщаване за спорове между Вас и PayPal относно нашите услуги

14.2 ECC-Net, Служба на финансовия омбудсман и CSSF.

Разрешаване на проблеми – Оплаквания – Ако не сте доволни от резултата от процеса на подаване на жалби...

15. Общи положения

15.1 Уреждащо законодателство и подсъдност. 

Други правни условия – Разни – Уреждащо законодателство

15.2 Без отказ от права. 

Други правни условия – Нашите права – Без отказ от права

15.3 Ограничения на отговорността.

Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Ограничаване на отговорността

15.4 Без гаранция. 

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Без гаранция

 • Относно Вашия акаунт – Закриване на Вашия акаунт в PayPal

 • Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Освобождаване на PayPal

15.5 Обезщетение/компенсация

Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността – Обезщетение

15.6 Цялост на споразумението и права на трети лица. 

Други правни условия – Разни – Цялост на споразумението и права на трети лица

15.7 Интелектуална собственост – Предоставяне на лиценз за софтуер. 

Други правни условия – Интелектуална собственост – Предоставяния на лицензи, общи положения

15.8 Интелектуална собственост – Предоставяне на лиценз за съдържание.

15.8а Лицензи, предоставени от PayPal

Други правни условия – Интелектуална собственост – Търговски марки на PayPal

15.8б Лицензи, предоставени от Вас – Вашата интелектуална собственост, свързана с бизнеса

Други правни условия – Интелектуална собственост – Лиценз, предоставен от продавачи на компании на PayPal

15.8б Лицензи, предоставени от Вас – Вашето съдържание

Други правни условия – Интелектуална собственост – Лиценз, предоставен от Вас на компании на PayPal; гаранции за интелектуална собственост

15.9 Разрешения на трети лица.

Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

15.10 PayPal като метод за влизане. 

Други правни условия – Разни – PayPal като метод за влизане

15.11 Корпоративни клиенти. 

Други правни условия – Разни – Корпоративни клиенти

16. Дефиниции

Целият текст

Вижте таблицата Дефинирани думи“ по-долу

План 1. Таблица с такси

Въведение

Относно Вашия акаунт – Такси

Правила и условия в A2.2.3 Ставка на търговец

Клаузите в този раздел вече се намират на следните места:

 • Относно Вашия акаунт – Такси

 • Получаване на плащания – Ставка на търговец

Останалата част

Разпоредбите в този план вече се намират в специалната ни страница „Такси“.  Свързано от:

 • Относно Вашия акаунт – Такси

 

2) Дефинирани думи:

Дефинирани думи в споразумението с потребителя, което е в сила преди 11 декември 2019 г.

Третиране на дефинираната дума в споразумението с потребителя, което е в сила на/след 11 декември 2019 г.

„Акаунт“ или „Акаунт в PayPal“ 

Отнесете към „акаунт“ и „акаунт в PayPal“

„Добавяне на парични средства“ 

Отнесете към „Добавяне на парични средства“, въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Добавяне или теглене на пари – Добавяне на пари

„Споразумение“ 

Отнесете към „споразумение с потребителя“

„AIS доставчик“ 

Отнесете към „доставчик на услуги на трети лица“, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

„Упълномощаване“ или „Разрешение“ 

Отнесете към  „упълномощаване“ и „разрешение“, както са въведени в:

 • Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви

„Баланс“ 

Отнесете към „пари в акаунта Ви“ по принцип и пари в „баланса в PayPal“ и „резерв в акаунт“ в зависимост от обстоятелствата, всяко, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Задържане и използване на баланс в PayPal

„Процес за потвърждаване на банка“ 

Отнесете към „Процес за потвърждаване на банка“, въведен в:

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

 • нашите страници за помощ и контакти

„Банково финансирано плащане“ 

Отнесете към всяка препратка към плащане от акаунта Ви, финансирано от плащане от банковата Ви сметка.

„Бизнес акаунт“ 

Отнесете към „бизнес акаунт“, въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Лични акаунти/бизнес акаунти

„Работни дни“ 

Отнесете към „Работен ден“, въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

„купувач“ 

Отнесете към препратките за „купувач“

„календарна година“ 

Вече не е дефинирано

„Споразумение за обработка на карта“ 

Отнесете към „Споразумения с търговска организация“, въведено в:

 • Относно акаунта Ви – Откриване на акаунт – Състояние на търговска организация

„Промяна“

Отнесете към „промяна“, както е използвано в:

 • Относно акаунта Ви – Добре дошли в PayPal!

„Обратно начисление“ 

Отнесете към „обратно начисление“, въведено в:

 • Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Сторнирания

„Претенция“ 

Отнесете към „претенция“, въведено в Политиката за защита на купувача в PayPal, която също е свързана от следните раздели в споразумението с потребителя:

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

„Търговска трансакция“ 

Отнесете към нашата страница „Такси“

„Регион за теглене към кредитна карта“ 

Отнесете към следното за наличност на тегления към кредитна карта:

 • Относно Вашия акаунт – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

„Трансгранично

Отнесете към нашата страница „Такси“

„Обслужване на клиенти“ 

Отнесете към „свържете се с нас“ в:

 • Други правни условия – Комуникации между Вас и нас – Свържете се с нас

администратор на данни“  „обработващ данни“ „субект на данни

Отнесете към настоящите условия, въведени в:

 • Други правни условия – Разни – Вашето използване на информация; Закони за защита на данните

 • Нашата Декларация за поверителност

Закони за защита на данните

Отнесете към препратките към "закони за защита на данните“, въведено в:

 • Други правни условия – Разни – Вашето използване на информация; Закони за защита на данните

 • Нашата Декларация за поверителност

„Дни“ 

Вече не е дефинирано

„Източници на финансиране по подразбиране“ 

Отнесете към „следните източници“ в:

 • Извършване на плащане – Финансиране на плащането Ви – Финансиране на плащания, които изпращате от акаунта си

„Спорове“ 

Отнесете към „спор“, въведено в политиката за защита на купувача в PayPal, която също е свързана от следните раздели в споразумението с потребителя:

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

„Вътрешно

Отнесете към нашата страница „Такси“

„eBay“ 

Вече не е дефинирано

„Електронен чек“ 

Отнесете към „електронен чек“, въведено в:

 • Относно акаунта Ви – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Риск от сторниране към Вашия източник на финансиране и кога може да се появят електронни чекове

„Електронни пари“ 

Отнесете към „електронни пари“ в:

 • Относно акаунта Ви – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Въведение

„Европа I

Отнесете към нашата страница „Такси“

„Европа II

Отнесете към нашата страница „Такси“

„Европейско икономическо пространство“ или „ЕИП“ 

Вече не е дефинирано

Събитие“ 

Отнесете към „събитие“, въведено в:

 • Политиката за защита на купувача в PayPal

„Такси“ 

Отнесете към нашата страница „Такси“

„Потребител на пълната програма“ 

Вече не е дефинирано

„Източник на финансиране“ 

Отнесете към „източник на финансиране“, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

„Неуместен достъп до акаунта“ 

Отнесете се вместо това към „Проблем със защитата/измамите“, както е въведено в:

 • Разрешаване на проблеми – Ако се натъкнете на проблем... – Стъпка 1: Отделете няколко минути, за да идентифицирате типа на проблема

„Информация“ 

Вече не е дефинирано

„Незабавно прехвърляне“ 

Отнесете към „незабавно прехвърляне“ или „Незабавно прехвърляне“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Добавяне или теглене на пари – Теглене на пари

 • Извършване на плащане – Финансиране на плащането Ви – Финансиране на плащания, които изпращате от акаунта си

„Свързване и потвърждаване на картов процес“ .

Отнесете към „свързване и потвърждаване на картов процес“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране

„Масови плащания“ (алтернативно известни като „Изплащания“) 

Вижте страницата ни „Такси“

„Закъснение при обработка на търговец“ 

Отнесете към „Забавени плащания на продавача“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви – Забавени плащания на продавача

„Микропредприятие“ 

Отнесете към „микропредприятие“, както е въведено в:

 • Други правни условия – Разни – Корпоративни клиенти

„Северна Европа

Вижте страницата ни „Такси“

„Неполучено“ 

Отнесете към „неполучено“, въведено в политиката за защита на купувача в PayPal, която също е свързана от следните раздели в споразумението с потребителя:

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

„Риск от NSF (недостатъчни средства)“ 

Отнесете към „риск от сторниране“, както е въведено в:

 • Относно акаунта Ви – Свързване и премахване на свързването на източник на финансиране – Риск от сторниране към Вашия източник на финансиране и кога може да се появят електронни чекове

„Платежен акаунт“ 

Отнесете към „баланс в PayPal“, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Баланс в PayPal

„Платежен инструмент“ 

Отнесете към „акаунт в PayPal“ и „акаунт“.

„Поръчка за плащане“ 

Отнесете към  „инструкция за плащане“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Вашите инструкции за плащане

„Получател на плащане“ 

Отнесете към „получател на плащания“, както е въведено и използвано в:

 • Политиката за защита на продавача в PayPal.

„Преглед на плащането“ 

Отнесете към „преглед на плащането“, както е въведено в:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Преглед на плащане

„PayPal“, „ние“, „нас“ или „наши“ 

Отнесете към „PayPal“, както е въведено в:

 • първия абзац в раздела „Добре дошли в PayPal“

 • Други правни условия – Комуникации между Вас и нас – Свържете се с нас

Отнесете към „ние“, „нас“ и „нашите“ в цялото на споразумение с потребителя.

„Бизнес плащане в PayPal“ 

Вече не е дефинирано

„Защита на купувача в PayPal“ 

Отнесете към „Защита на купувача в PayPal“, както е въведено в:

 • Политиката за защита на купувача в PayPal.

„PayPal Credit“ 

Отнесете към „PayPal Credit“ на уеб сайта на PayPal

Група на PayPal

Отнесете към „филиали“, както е въведено в:

 • Други правни условия – Обезщетение и ограничаване на отговорността

„Функционалност на плащанията, базирани на местоположение, на PayPal“ 

Където все още се предлага от PayPal и се етикетира от PayPal като такава, това е функционалност, позволяваща на потребителя да получи плащане в място за продажби, без да използва терминал за карти. 

„Приложение PayPal Mobile“ 

Вече не се използва

„POS функционалност на PayPal“ 

Вече не се използва

„Уеб сайт(ове) на PayPal“ 

Отнесете към „уеб сайт на PayPal“ или „нашият уеб сайт“.

„Личен акаунт“ 

Отнесете към „личен акаунт“, въведено в:

 • Относно акаунта Ви – Откриване на акаунт – Лични акаунти

лични данни

Отнесете към „лични данни“, както е въведено в:

 • Други правни условия – Разни – Вашето използване на информация; Закони за защита на данните

 • Нашата Декларация за поверителност

„Лична трансакция“ 

Отнесете към страницата „Такси“

„Доставчик на PIS“ 

Отнесете към „доставчик на услуги на трети лица“, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Откриване на акаунт – Безопасна употреба на Вашия акаунт в PayPal

„Политика“ или „Политики“ 

Отнесете към „политика на PayPal“, както е въведено в:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Преглед на плащане

„Актуализиране на политиката“ 

Отнесете към „известие на страницата „Актуализации на политиката“ на нашия уеб сайт“, както е въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Добре дошли в PayPal!

Предварително одобрено плащане

Отнесете към „предварително одобрено плащане“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Настройване на автоматични такси от акаунта Ви – Плащания по споразумение за фактуриране

„Предпочитан източник на финансиране“

Отнесете към „предпочитан източник на финансиране“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Финансиране на плащането Ви – Избиране на предпочитан източник на финансиране

обработка

Отнесете към „обработка“, както е въведено от и се използва само в:

 • Други правни условия – Разни – Вашето използване на информация; Закони за защита на данните

 • Нашата Декларация за поверителност

„PSD2“ 

Отнесете към „PSD2“, въведено в:

 • Други правни условия – Разни – Корпоративни клиенти

„Съответни държави“ (когато се използва)

Отнесете към държавите, изброени в следващия раздел в споразумението с потребителя за Обединеното кралство:

 • Относно акаунта Ви – Добре дошли в PayPal!

„Резерв“ 

Отнесете към „резерв“, както е въведено в:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Резерви

„Резерв в акаунт“ 

Отнесете към „резерв в акаунт“, въведено в:

 • Относно Вашия акаунт – Задържания и използване на баланс в PayPal – Резерв в акаунт

„Център за разрешаване на проблеми“ 

Отнесете към „Център за разрешаване на проблеми“, както е въведено в:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Какво представляват задържанията, ограниченията и резервите?

Вижте също политиката за защита на купувача в PayPal.

„Останалата част от ЕС“

Вече не се използва и дефинира.

„Ограничени дейности“

Отнесете към „ограничени дейности“, както е въведено в:

 • Ограничени дейности и задържания – Ограничени дейности

„Сторниране“ 

Отнесете към „сторниране“, както е въведено в:

 • Получаване на плащания – Възстановявания и сторнирания на плащания – Сторнирания

„продавач“ и „търговец“ 

Отнесете към „продавач“ и „търговец“, както се използват в рамките на споразумението с потребителя.

„Изпращане на пари“ 

Отнесете към „Изпращане на пари“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Вашите инструкции за плащане

„Услуги“ 

Отнесете към „услуга(и) на PayPal“ или „нашите услуги“, както се използват в рамките на споразумението с потребителя.

„До голяма степен в разрез с описаното“ 

Отнесете към „до голяма степен в разрез с описаното“ или „SNAD“, както са въведени в политиката за защита на купувача в PayPal, която също е свързана от следните раздели в споразумението с потребителя:

 • Извършване на плащане – Защита на купувача в PayPal

 • Получаване на плащания – Въздействие на Защитата на купувача в PayPal върху продавачите

„Специални договорености за финансиране“ 

Отнесете към „специални договорености за финансиране“, както е въведено в:

 • Извършване на плащане – Финансиране на Вашето плащане – Специални договорености за финансиране

„Риск за трансакцията“ (споменавано заедно с „риск или излагане на риск, свързани с Вашия акаунт“)

Отнесете към списъка с общи ситуации, изброени в:

 • Ограничени дейности и задържания – Задържания, ограничения и резерви – Задържания

„Неразрешено плащане“ (споменавано само в раздел 11)

Отнесете към „Неразрешено плащане“, както е въведено и се използва само в политиката за защита на продавача в PayPal. Тази политика е свързана от:

 • Получаване на плащания – Защита на продавача в PayPal

„Еднозначен идентификатор“ 

Отнесете към „изисквана задължителна информация“, както е използвано в:

 • Извършване на плащане – Общи разпоредби за извършване на плащане – Кога можем да откажем да направим плащането Ви

„Обединеното кралство“ или „Великобритания“ 

Вече не е дефинирано

„Потребител“, „Вие“ или „Вашите“ 

Отнесете към „потребител“, „Вие“ или „Вашите“ в рамките на споразумението с потребителя.

„Потвърдено“ 

Отнесете към Вашите задължения в:

 • Други правни условия – Нашите права – Информация за Вас