PayPal Account Optional

>> Преглед на всички правни споразумения

Условия за плащания без акаунт в PayPal

 

 1. Услугата на PayPal „Плащания без акаунт в PayPal“ се предоставя на онлайн търговци и други притежатели на акаунт в PayPal (които предпочитат да получават пари в своя акаунт в PayPal) от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (наричан „PayPal“), който е упълномощен и регулиран от Commission de Surveillance du Secteur Financier в Люксембург.
   
 2. Тази услуга позволява на онлайн търговците да продават стоки или услуги на лица, които не притежават акаунт в PayPal („трети страни“ или „Вие“). Тя включва издаване от страна на PayPal на сума от електронни пари на онлайн търговеца, равна на сумата на покупката, когато PayPal получи парични средства от третата страна. Тези електронни пари след това се изплащат на акаунта в PayPal на онлайн търговеца под формата на плащане за закупени стоки или услуги.

  По подобен начин услугата позволява и на други притежатели на акаунт в PayPal (например притежатели на лични акаунти) да заявяват плащане от трета страна. В този случай третата страна ще изплати заявената сума на PayPal, а PayPal ще кредитира сума от електронни пари, равна на заявената сума, към акаунта на съответния притежател на акаунт в PayPal.

  В случай че търговецът или друг притежател на акаунт е задължен да плати на PayPal такси за това плащане, таксата ще бъде удържана автоматично.
   
 3. PayPal няма да открие акаунт в PayPal за Вас, когато ни плащате и издаваме електронни пари на търговци или други притежатели на акаунт в PayPal. PayPal ще съхранява предоставената от Вас информация съгласно нашата Политика за поверителност, за да (1) позволи извършването на плащания по този начин в бъдеще, (2) ни позволи да следим използването на услугата „Плащания без акаунт в PayPal“ на PayPal за цели на управление на рисковете и съответствието, и за да (3) Ви улесни да откриете Вашия Акаунт в PayPal в бъдеще.
   
 4. PayPal ще следи броя и сумите на трансакциите, когато ни плащате, и ще издава електронни пари на търговци или други притежатели на акаунт в PayPal. Ако тези трансакции са редовни или надвишават определени прагове, ние можем да изискваме от Вас да отворите акаунт в PayPal. В този момент ще трябва да сключите стандартното споразумение с потребителя с нас, което ще управлява новосъздаденото Ви взаимоотношение с нас.
   
 5. Трябва да имате предвид, че услугата на PayPal „Плащания без акаунт в PayPal“ не Ви предоставя ползите на притежател на акаунт в PayPal. Няма да можете да се възползвате изцяло от нашата Политика за защита на купувача или всякакви други ползи, които предлагаме в настоящото споразумение с потребителя. Възможно е по споразумението Ви с издателя на Вашата кредитна или дебитна карта да разполагате с допълнителни права.