PayPal Gebruikersovereenkomst

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Voorwaarden voor potten

 

Door uw pot te maken (‘pot' of ‘Programma voor potten’), gaat u akkoord met deze voorwaarden (‘Voorwaarden’). De PayPal Gebruikersovereenkomst is als referentie opgenomen in deze Voorwaarden. De Voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst moeten zoveel mogelijk als een samenhangend geheel worden geïnterpreteerd. Wanneer de Gebruikersovereenkomst uitdrukkelijk wordt vervangen of wanneer een conflict niet opgelost kan worden, krijgen deze Voorwaarden voorrang op de Gebruikersovereenkomst voor wat betreft het conflict. Het programma voor het maken van een pot mag alleen worden gebruikt in combinatie met een privérekening, niet met een zakelijke rekening.

Met het programma voor potten kunt u geld inzamelen van vrienden voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor een groepscadeau, om kaartjes te kopen voor een evenement of kosten te delen voor een geplande reis. Als u met een pot geld inzamelt, wordt het geld in een apart e-saldo op uw PayPal-rekening (‘Rekening’) vastgehouden. Dit e-saldo is een onderdeel van uw rekening dat we onder de Gebruikersovereenkomst ‘Reserverekening’ noemen, en moet door u als apart worden behandeld. Het geld op dit aparte e-saldo moet eerst overgeschreven worden naar het betaalgedeelte van uw Paypal-rekening (in alle gevallen alleen voor de vermelde doeleinden van de pot) om transacties te voltooien, aankopen te betalen of om naar een gekoppelde bankrekening te worden overgeschreven. Het is uw verantwoordelijkheid om het geld apart te houden en alleen voor de specifieke doeleinden van de pot te gebruiken.

U maakt voor elke pot een unieke webpagina (‘Pagina van uw pot’) waarop u de pot een naam kunt geven en een beschrijving en/of afbeelding kunt toevoegen. Ook kunt u hier personen die bijdragen weergeven, hoeveel geld er al is ingezameld van het doelbedrag, en kunt u de voortgang volgen. U kunt een bericht sturen naar personen die bijgedragen hebben aan uw pot om hen te bedankten of hen op de hoogte te brengen van hoeveel geld er is ingezameld of dat het doel van de pot bereikt is. PayPal behoudt zich het recht voor een beperking op de uitgave van dit geld te leggen in het geval dat dit niet voor het beoogde doel wordt gebruikt, in overeenstemming met paragraaf 4.2 en paragraaf 10 van de Gebruikersovereenkomst en/of het Beleid inzake redelijk gebruik.

Als u PayPal geld verschuldigd bent, maar u wel geld op uw rekening heeft dat is overgemaakt of nog moet worden overgemaakt naar uw aparte e-saldo ten behoeve van één of meer potten, behoudt PayPal zich het recht voor om het geld dat u nog verschuldigd bent te verrekenen met het geld in uw pot tot aan het bedrag dat u verschuldigd bent en/of door de uitoefening van het recht van afschrijving dat PayPal overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst heeft.

Rechten en plichten voor personen die bijdragen aan een pot of begunstigde zijn van een pot

Alle geldelijke bijdragen aan een pot zijn voor het eigen risico van de persoon die bijdraagt. PayPal is hiervoor niet aansprakelijk. Als het geld dat u heeft bijgedragen niet wordt gebruikt voor het vermelde doel, kan de persoon die bijdraagt zich alleen verhalen op de persoon die de pot heeft gemaakt. PayPal controleert niet of het geld wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. PayPal kan niet aansprakelijk worden gesteld door begunstigden van de pot.

 

Beperkingen en verboden gebruik

Het programma voor potten vormt geen aparte PayPal-rekening. Het is ook geen bankrekening, collectieve belegging, beleggings- of spaarrekening. U ontvangt geen rente over het saldo dat u in een pot verzamelt. Potten zijn bedoeld voor gebruik op de korte termijn en zijn niet bedoeld om voor een lange termijn of voor onbepaalde periode geld te reserveren. U mag potten niet gebruiken voor activiteiten of doelen die verboden zijn conform het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal.

U mag potten niet gebruiken voor crowdfunding of voor de verkoop van goederen of services. U mag geen bonus, winst, rente, voordeel, ‘beloningen’ of ‘privileges’ bieden in ruil voor een bijdrage aan uw pot. Bijdragen aan een pot worden beschouwd als privébetalingen van e-geld en komen niet in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming. U mag potten niet gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

U mag het geld dat u met potten verzamelt niet voor iets anders gebruiken dan voor het doel dat u op de pagina van uw pot heeft vermeld. Als we geheel naar eigen inzicht bepalen dat u het programma voor potten voor doeleinden gebruikt die niet zijn toegestaan onder deze voorwaarden, behoudt PayPal zich het recht voor om uw rekening te blokkeren, te beperken of te sluiten, overeenkomstig paragraaf 4.2 of paragraaf 10 van de Gebruikersovereenkomst. PayPal is echter niet verplicht het gebruik van het via de pot ingezamelde geld te controleren en accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het geld niet wordt gebruikt conform het vermelde doel van de pot. PayPal is niet aansprakelijk en ontleent geen rechten, titels of verplichtingen aan het geld dat met de pot is ingezameld, omdat dit privébetalingen zijn die u heeft ontvangen van personen die hebben bijgedragen. Eventuele geschillen met personen die hebben bijgedragen, die betrekking hebben op de pot of de manier waarop u het geld van de pot heeft gebruikt, zijn uw verantwoordelijkheid. Er kunnen door personen die hebben bijgedragen geen rechten, titels of belang ontleend worden aan het geld omdat zij de privébetaling op eigen risico doen.

Persoonlijke gegevens delen

Wanneer u een pot maakt, mogen uw naam, PayPal-profielfoto en het totaalbedrag dat u heeft ingezameld worden weergegeven op de pagina van uw pot, in aanvulling op een omslagafbeelding en/of beschrijving van uw pot die u toevoegt wanneer u uw pot maakt of wijzigt. U heeft ook de mogelijkheid om de namen, profielfoto's en bedragen van andere personen die aan uw pot bijdragen weer te geven (‘Gegevens van personen die bijdragen’). Als u ervoor kiest om gegevens van personen die bijdragen weer te geven op uw pagina, kan iedere persoon die bijdraagt kiezen of zijn of haar gegevens wel of niet mogen worden weergegeven op de pagina van uw pot.

Het gebruik van gegevens van personen die bijdragen valt onder de PayPal Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid. U mag gegevens van personen die bijdragen niet op andere websites of pagina′s reproduceren zonder toestemming van de betreffende personen voor het delen en het gebruik hiervan.

Beëindiging van het programma voor potten

PayPal behoudt zich het recht voor om het programma voor potten op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken en met redelijke voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te annuleren, op te schorten of het programma te wijzigen ofwel deze voorwaarden met redelijke voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als het programma voor potten wordt beëindigd, onderhouden we bestaande potten.