Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 28 februari 2018 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn

 

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 28 februari 2018

 

1. Kennisgeving van het nieuwe voorkeursbetaalbron-kader voor gebruikers met geregistreerde adressen in Nederland

Deze kennisgeving is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.6 van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Met ingang van 28 februari 2018 kan PayPal, als u een gebruiker met een geregistreerd adres in Nederland bent, afhankelijk van de verdere bepalingen van deze overeenkomst afzien van de toepassing van sectie 3.6.c. en zelfs als er al een bestaand saldo is uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen. Paragraaf 3.6 van de PayPal Gebruikersovereenkomst is dienovereenkomstig aangepast.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

1. Controle en bescherming van persoonsgegevens

Als u diensten van PayPal gebruikt om betalingen te ontvangen van uw klanten, zullen u en PayPal de persoonsgegevens van deze klanten gebruiken. We hebben paragraaf 5.7 aangepast om de afgesproken respectievelijke posities bij wet (en verplichtingen) van u en PayPal te beschrijven met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van uw klanten en andere personen in verband met uw gebruik van de PayPal-services. Paragraaf 5.7 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

5.7 Uw restitutiebeleid, gegevensbescherming, privacybeleid en veiligheid. We raden u aan uw retour- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt.

In uw privacybeleid moet duidelijk en expliciet zijn aangeven dat het Privacybeleid van PayPal voor alle PayPal-transacties geldt.  U dient redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal.

Naleving van de Wetten inzake gegevensbescherming.  Met betrekking tot alle Persoonsgegevens die worden verwerkt door PayPal en de Verkoper in verband met deze Overeenkomst, zijn PayPal en de Verkoper beide Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot deze verwerking. PayPal en de Verkoper gaan akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op verwerkers voor het verstrekken van hun respectievelijke services en verder in verband met deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen: PayPal en de Verkoper hebben elk hun eigen, zelfstandig bepaalde privacybeleid, kennisgevingen en procedures voor de Persoonsgegevens die zij bewaren en zijn elk een Verwerkingsverantwoordelijke (en niet gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken).

Bij het naleven van de Wetten inzake gegevensbescherming, zullen PayPal en de Verkoper zonder beperking:

a. alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;

b. een overzicht bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten die overeenkomstig deze Overeenkomst zijn uitgevoerd; en

c. niet opzettelijk iets doen of iets toelaten dat tot een schending kan leiden door de andere partij van de Wetten inzake gegevensbescherming.

 In het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er een redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben, kunnen we naast het uitoefenen van de rechten uit hoofde van sectie 10.2 elke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie met betrekking tot een dergelijke inbreuk verstrekt.

 

2. Vastgehouden betalingen volgens uw instructies

We hebben een nieuwe paragraaf 5.8 toegevoegd met de titel "Vastgehouden betalingen volgens uw instructies" om te beschrijven wat er gebeurt als u PayPal-functionaliteit gebruikt waarmee u (hetzij rechtstreeks hetzij via iemand die u heeft toestaan om namens u op te treden, zoals een online marktplaats waarop u transacties als een verkoper verricht) PayPal kunt instrueren om uw geld voor een bepaalde periode te blokkeren.  De nieuwe paragraaf 5.8 luidt als volgt:

5.8 Vastgehouden betalingen volgens uw instructies. Bepaalde PayPal-functionaliteiten kunnen u toestaan (hetzij rechtstreeks hetzij via iemand die u toestaat namens u op te treden op grond van paragraaf 15.9a, zoals een online marktplaats waarop u transacties als een verkoper verricht) om PayPal te instrueren uw geld (inclusief de opbrengsten van betalingen die u ontvangt via PayPal) op uw reserverekening te blokkeren. In een dergelijk geval tonen we u de beschikbaarheidsstatus van dit geld op uw PayPal-saldo. De statusbeschrijvingen kunnen verschillen naar gelang de functionaliteit waarmee u ons opdracht geeft tot het blokkeren.  PayPal geeft dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die u heeft toegestaan om namens u op te treden overeenkomstig sectie 15.9a) geeft aan PayPal, behoudens de rest van deze Overeenkomst.

 

3. Voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming

We hebben paragraaf 11.10c aangepast (onderdeel van paragraaf 11.10 "Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal verkopersbescherming?") om te verduidelijken dat alle transacties die anders worden verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie, niet in aanmerking komen voor dekking onder PayPal verkopersbescherming.  Paragraaf 11.10c (geplaatst in de context van de hoofdclausule) luidt nu als volgt (toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

c. Transacties die anders zijn verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie. Als de betaling bijvoorbeeld is ontvangen als een directe kaartbetaling (onder meer via Zong en Virtual Terminal (indien van toepassing), dan komt deze niet in aanmerking voor Verkopersbescherming.


4. Kosten - Kosten voor privétransacties

We hebben wijzigingen aangebracht aan:

 • Paragraaf A1 van schema 1, waarin wordt uiteengezet hoe kosten met betrekking tot privé-transacties worden berekend; en
 • Paragraaf A4 van schema 1 (woordenlijst),

die:

 1. beschrijft dat alleen de afzender (niet de ontvanger) de kosten voor privétransacties betaalt;
 2. verduidelijkt welke kosten in rekening worden gebracht voor een betaling van een binnenlandse privé-transactie met saldo dat automatisch is verkregen met een prepaidkaart;
 3. verduidelijkt hoe we kosten berekenen en innen in verschillende valuta's wanneer u een bedrag overmaakt; en
 4. introduceert een nieuw kader voor de kosten voor betalingen voor internationale privétransacties, volgens welke u aan PayPal betaalt:
 • vaste kosten voor privétransacties, afhankelijk van het land van de rekening van de ontvanger; en
 • voor het deel van het betalingsbedrag met saldo dat automatisch is verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen dan een bankrekening, een extra betaling voor privétransactiekosten van 3,4% plus vaste kosten (afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen).

 

Paragrafen A1 en A4 van Schema 1 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“A1. Kosten voor privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond. 

Als er vermeld wordt dat er op percentage gebaseerde kosten zijn en/of een component Vaste kosten, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

 

Activiteit

Kosten voor het deel van het bedrag van de betaling, verzonden met:
- aanwezig saldo; of
- Saldo dat automatisch wordt verkregen voor de betaling van de bankrekening
.

Kosten voor het deel van het bedrag van de betaling , verzonden met saldo dat automatisch wordt verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen .

Verzenden van een binnenlandse privétransactie van uw saldo

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

 

 

Gratis indien overgemaakt in EUR of SEK, alle andere valuta's: 3,4% + vaste kosten (afgeschreven in de valuta waarin uw betaling is ontvangen)

 

 

A1.2 Kosten voor internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd. Zie A4.4 van dit Schema 1 voor nadere informatie. Vraag het de ontvanger indien u het niet zeker weet (tweede kolom).

Stap 2.Zoek de toepasselijke privétransactiekosten (en, indien van toepassing, de aanvullende privétransactiekosten) (derde en vierde kolom).

 

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor privétransacties

^

^^^

Aanvullende privétransactiekosten voor het deel van het betaalbedrag dat is overgemaakt van saldo dat automatisch is verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen dan uw bankrekening ^

Verzenden van een internationale privétransactie met uw saldo

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

 

 

3,4% + vaste kosten (afgeschreven in de valuta waarin uw betaling is ontvangen)

 

Alle overige landen^^

 

3,99 EUR

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden, wat kosten betreft, behandeld als binnenlandse betalingen bij het toepassen van kosten.

^^ Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^ ^ ^ Als de betaling is ontvangen in een andere valuta, worden deze kosten omgezet en uitgekeerd in de ontvangen valuta (waarvoor onze kosten voor valutaomrekening van toepassing zijn), in overeenstemming met A4.7 van dit Schema 1 hieronder.

 

A4. Woordenlijst

A4.1 Een betaling voor een "Commerciële transactie" omvat het kopen en verkopen van goederen en services, het verrichten van een andere commerciële transactie of het ontvangen van betalingen wanneer u 'een betaalverzoek doet' via PayPal.

A4.2 Een betaling voor een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

Vanuit bepaalde landen, waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland kunt u geen geld overmaken voor een privétransactie;

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië of India staan geregistreerd; en

A4.2.3 de afzender betaalt de kosten.

A4.3 Een "Binnenlandse" betaling vindt plaats als de afzender en de ontvanger bij PayPal staan geregistreerd als inwoner van hetzelfde land.

A4.4 Een "Internationale" betaling vindt plaats als de ontvanger en de afzender bij PayPal staan geregistreerd als inwoners van verschillende landen. Om het opzoeken voor u gemakkelijker te maken als u de kosten voor internationale betalingen wilt berekenen, zijn bepaalde landen als volgt gegroepeerd:

Groepsnaam

Landen

Noord-Europa

Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Europa I

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk.

Europa II

Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië en Zwitserland.

A4.5 Procentuele kosten (bijvoorbeeld 3,4%) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het betaalde bedrag, dat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.

A4.6 Vaste kosten voor betalingen voor commerciële transacties en privétransacties (tenzij anders vermeld) worden gebaseerd op de valuta waarin de betaling is ontvangen en zijn als volgt:

Valuta:

Kosten:

Valuta:

Kosten:

Australische dollar:

0,30 AUD

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Noorse kroon:

2,80 NOK

Canadese dollar:

0,30 CAD

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Poolse zloty:

1,35 PLN

Deense kroon:

2,60 DKK

Russische roebel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Nieuwe Taiwanese dollar:

10,00 TWD

Japanse yen:

40,00 JPY

Thaise baht:

11,00 THB

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Britse pond:

0,20 GBP

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

A4.7 Kosten die in verschillende valuta's in rekening worden gebracht voor het overmaken van betalingen: sommige kosten die u aan PayPal moet betalen zijn in een andere valuta dan de valuta van de saldi die u gebruikt om betalingen over te maken. In een dergelijk geval rekenen we de valuta om(conform sectie 8.2, waarvoor we valutawisselkosten in rekening brengen worden zoals beschreven in sectie A3.1 van Schema 1) van de valuta van het betreffende initiale saldo naar de valuta waarin de kosten moeten worden betaald. We innen de kosten van het omgerekende saldo.

 

5. Overige wijzigingen

Secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande secties:

 

Sectie

Aanpassing

 • 4.10 E-geld in meerdere valuta overmaken.

Deze paragraaf is nu getiteld “E-geld overmaken in verschillende valuta's” en is aangepast om verder te verduidelijken hoe betalingen in verschillende valuta's kunnen worden verzonden.

 • 5.5 Geld in meerdere valuta's ontvangen.

Deze paragraaf is nu getiteld “Geld ontvangen in verschillende valuta's”.

 • 16  Definities

Deze sectie is aangepast om:

 

 • de definitie verduidelijken van ”betaalbron” (met inbegrip van de verduidelijking dat een prepaidkaart in bepaalde gevallen wordt gerekend als een betaalbron) en “Europese Economische Ruimte”/”EER”; en
 • de volgende nieuwe gedefinieerde termen invoeren: Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker, Betrokkene, Wetten inzake gegevensbescherming, Persoonsgegevens en Verwerking.

; en

 • kleine typfouten verbeterd.

 

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

Klik hier voor het gewijzigde privacybeleid van PayPal, of open het via de link bovenaan het huidige privacybeleid. Klik voor het huidige beleid op Privacy in de voettekst op de meeste PayPal-pagina’s of klik hier.

We openbaar maken van het privacybeleid in een bijgewerkte privacybeleid bijgewerkt en enige content onze praktijken eenvoudiger te begrijpen gewijzigd.Dit bijgewerkte privacybeleid vervangt ons huidige privacybeleid voor PayPal-Services en legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke opties en controlemechanismen u heeft met betrekking tot onze verschillende services. Het bijgewerkte privacybeleid brengt de privacypraktijken van PayPal in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

We raden u aan om u vertrouwd te maken met het bijgewerkte privacybeleid. Als u bezwaar maakt tegen het bijgewerkte privacybeleid, kunt u uw rekening vóór 25 mei 2018 opheffen.